Shared publicly  - 
 
Lò Đào Tạo Nhân Tài: ÁC NHÂN CỐC!
Translate
22
2
KS Dương Trung Hiếu's profile photoTuan Anh Rooney's profile photoKênh Tổng hộp's profile photoDAY DAY BY (Sharesuccess)'s profile photo
4 comments
Translate
 
Thầy tuy xa quê hương nhưng vẩn đem kiến thức về cho quê hương mình phát triển, thật là trên cả tuyệt vời."Quê hương nếu ai không nhớ sẻ không lớn nổi thành người" phải không thầy? 
Translate
Translate
Add a comment...