Profile

Cover photo
Jootoor Designs
10 followers|60,598 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Jootoor Designs

ಹಾಸ್ಯ/ಮನೋರಂಜನೆ  - 
 
ಹುಟ್ಟು: ನಾವು ಕೇಳದೇ ಸಿಗುವ ವರ(ಶಾಪ)

ಸಾವು: ನಾವು ಹೇಳದೇ ಹೋಗುವ ಜಾಗ

ಬಾಲ್ಯ: ಮೈಮರೆತು ಆಡುವ ಸ್ವರ್ಗ.

ಯೌವನ: ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಅರಿಯದ ಮಾಯೆ.

ಮುಪ್ಪು: ಕಡೆಯ ಆಟ.

ಸ್ನೇಹ: ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋ ಬಂಧ.

ಪ್ರೀತಿ: ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಅನುಬಂಧ.

ಪ್ರೇಮ: ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

ಕರುಣೆ: ಕಾಣುವ ದೇವರು.

ಮಮತೆ: ಕರುಳಿನ ಬಳ್ಳಿ.

ದ್ವೇಷ: ಉರಿಯುವ ಕೊಳ್ಳಿ.

ತ್ಯಾಗ: ದೀಪ.

ಉಸಿರು: ಮೌನದಲೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ಗೆಳೆಯ.

ಹ್ರದಯ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ.

ಕಣ್ಣು: ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಕನ್ನಡಿ.

ಮಾತು: ಬೇಸರ ನೀಗುವ ವಿದ್ಯೆ.

ಮೌನ: ಭಾಷೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಭಾವ.

ಕಣ್ಣೀರು: ಅಸ್ತ್ರ

ನೋವು: ಅಸಹಾಯಕತೆ

ನಗು: ಔಷಧಿ.

ಹಣ: ಅವಶ್ಯಕತೆ.

ಗುಣ: ಆಸ್ತಿ.

ಕಲೆ: ಜ್ಞಾನ.

ಧರ್ಮ: ಬುನಾದಿ.

ಕರ್ಮ: ಕಾಣದಾ ಕೈ ಆಟ.

ಕಾಯಕ: ದೇಹ, ಮನಸಿಗೆ ಮಿತ್ರ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ನೆಲೆ

ಸಾಧನೆ: ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
How to Increase the Domain Authority of Your Site

You might have heard of ‘Domain Authority’. Every single SEO and a lot of webmasters use that term. As it’s a bit self-explanatory, you can already get a basic idea about it going by its name. Still, it basically means how much your site is likely to rank higher in search engines compared to competitor sites. So, it basically is a comparative metric and not an independent one.

So, increasing your Domain Authority loosely means increasing your chances of ranking higher in search engines. That’s why I’ve put together a list of 50+ ways that you can use to give your site’s DA the boost that it probably deserves. What’s more, I’ve also crafted an infographic containing all the strategies so that you can take a look at the fundamental points in an easier way. The post content is obviously more detailed, containing important explanations to the various points. You can take a look at both below.


Before I post the #infographic, I’d prefer to tell you a few more things.

There’s a metric of Moz exactly called ‘Domain Authority’ that they directly use in their Open Site Explorer tool along with similar terms like Page Authority (which is the page-specific variant of DA), MozRank (similar to PageRank) and MozTrust (how far away your site is linked from trusted seed sites). But the term ‘Domain Authority’ doesn’t always mean the Moz metric.

Anyway, like I already said, the #Moz metric is calculated on the basis of your site’s search engine ranking potential. So, it’s not like once you’ve achieved a Domain Authority of 40 (it’s calculated in a scale of 0-100) it can’t get reduced back to 35 (it’s much easier to take it from 30 to 40 than from 80 to 90). It actually fluctuates, but generally not that much for sites that are constantly progressing.

It’s also important to note that the Domain Authority metric is almost entirely dependant on the backlinks (dofollow) pointing to your site. So, what helps the most to increase your site’s Domain Authority (and thus it’s ranking potential) is to acquire links from sites that already have high Domain Authorities themselves.

Another thing to consider is the correlation based ranking factors. Literally, any factor that has a correlation with higher search engine rankings can influence the Domain Authority of a site. So, in a not-so-direct way, your on-page #SEO or offline #marketing efforts can have an indirect influence on your site’s Domain Authority.

There are many positive side-effects to having a moderately high Domain Authority. Better search engine visibility guarantees more traffic, leading to more exposure and brand awareness, and thus increasing the chances of landing in more social shares and natural backlinks. Now, those are pretty good influencers of the Domain Authority metric themselves, so you can basically say that once you start rolling the ball, it continues to gain more and more momentum everyday.

Here are a few ways you can improve the Domain Authority of your site:

www.jootoor.com
#seo +SEO Features #jootoor
3
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
We help ecommerce companies implement responsive website design to create a seamless user experience across desktop, tablet or phone. Design in Bangalore
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
Jootoor Design is a Search Engine Optimization company based in Bangalore India. We provide the best website SEO Services compare to the other companies.
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
Optimizing content discovery & conversion

The term “SEO” was used too often to describe online marketing activities that had nothing to do with search engines. That’s why it’s dead. In its place is OC/DC, a shorthand reference for the concept of optimizing content for discovery and conversion.

On-site optimization: You need a site that is fast and flexible, content that is useful, and a design optimized for conversion.

External Optimization: You need to be strategic in how you target traffic to your site, and ready to refine your tactics as you go.
Performance Optimization: Sites should load in at most 3 seconds and absolutely must be mobile responsive.

Search Engines: Build keyword context across your site – it’s the new key to being found via search

Content Creation: Create useful content that solves problems and fits together seamlessly on your site.

Social Media: Understand the strengths and weaknesses of each platform to invest your time smartly.

Conversion Optimization: What good are visitors if they don’t respond to your call to action? Test, then test again.

Syndication Strategy: Increase exposure to your target audience by syndication existing content to other sites.

“SEO” has been swallowed whole. OC/DC is the present and future of online marketing success.

www.jootoor.com | www.seofeatures.com

SEO Bangalore | SEO India | SEO Company
4
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
We provide full-service creative strategy agency located in Bangalore, IL focused on improving visual culture through creativity and functional problem solving.
Jootoor Designs is a leading Creative Agencies in Bangalore, provides services including branding identity design, corporate branding & development.
1
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
Digital Marketing Agency based in Bangalore, India. Award winners in search marketing: #SEO, #PPC, #Social, Web Design & Development.

#graphicdesign | #logodesign  
Expert online marketing services for all companies
2
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
Jootoor Designs is the best offshore WordPress development company in India, provides services for custom WordPress web development worldwide.
1
Add a comment...
 
What is Digital Marketing?

In simplistic terms, digital marketing is the promotion of products or brands via one or more forms of electronic media.

SEO: A marketer works with SEO to drive organic traffic to websites through search engines. SEO experts work hard to achieve good keyword rankings.

Optimization: Once SEO brings in the traffic, the next step is the streamline the shopping process to a possible purchase. Marketers try to optimize the website to better convert visitors in to buyers.

Web Design: Websites are a brand’s landing page online. Marketers must be able to navigate and learn about new tactics, policies and innovations quickly and adapt to the landscape all while keep the brand site operational and updated.

Copywriting: in order to maintain a high level of relevant content updates, a digital marketer must be able to write copy quickly and consistently. Many digital marketers maintain a separate blog to keep their skills sharp.

Social Media: Each platform has its Pros and Cons for each brand. Using the various networks with good results takes analysis and planning.

Analytics: Analytics is show marketers now comprehensively detail how the a campaign faired online. Its helps show who is visiting your site, where they are coming from, what they view most, and how long they stay.

Advertising: Advertising for digital marketers is a combination of using network ad programs (Facebook ads, promoted tweets) and buying paid searches. A skilled digital marketer’s works to decrease CPC and increase the brand.

www.jootoor.com | www.seofeatures.com
5
Add a comment...

Jootoor Designs

Shared publicly  - 
 
A list of 900 SEO tips. Covers keywords, content creation, on-site optimisation and backlinks. Written by Mark Walters, a small business SEO consultant.
4
1
Add a comment...
Story
Tagline
Jootoor Designs
Introduction

As a graphic and website design agency, we ideate, innovate and incorporate. Challenging conventional thinking while providing new and exciting solutions is what makes us best in the industry.

At Jootoor Designs, we bring creativity and expertise together. With changing times and trends, our website solutions seamlessly merge creativity and technology, with the highest level of quality assurance. We give you the technological and creative edge that adds credibility to your brand and induces market leadership.

Collections Jootoor Designs is following
Contact Information
Contact info
Phone
8095916888
Address
#651, Ground Floor, 7th Main, 2nd Stage, 3rd Phase, Domlur BDA, Bangalore - 560071