با کمی آمار چطورین؟ (: بحث شده بود که کابران اینترنت ایران چند سالشونه.. گفتم نمودار رو درست کنم بذارم http://jadi.net/2012/04/karbarane-internet-iran-rade-senni/
Shared publiclyView activity