نگذار تکرار شود! 

تکرارِ یک درد، دردناک تر است..
Photo
Shared publiclyView activity