فرمایش امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر:
ای مالک!
اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی
این است بخشش پروردگار مهربان تو
Photo
Shared publiclyView activity