دریا برای مرغابی تفریحی بیش
نیــــــــست،
اما برای مـــاهی زندگـــــــــــــــیست....
برای کسی که "دوســــــــــتـــــــت دارد"
زندگی "باش " نه " تـــــــفریح "
Shared publicly