Profile cover photo
Profile photo
Ian Dexter Marquez
Unix janitor, web plumber, open source pimp, diecast diehard, AFOL
Unix janitor, web plumber, open source pimp, diecast diehard, AFOL
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
Pull files off Android phone
This assumes you have Android Debug Bridge (ADB) installed. This will pull all files from a directory in an Android phone. cd /path/to/destination/directory
adb pull /path/to/source . As Julian says, "Easy-peasy, lemon squeezy." (I use this, by the way, sin...

Post has attachment
Open URL in Chrome incognito mode from Terminal
/usr/bin/open -a "Google Chrome Canary" <url> --args --incognito (Works in 10.10.1, at least.)

Post has attachment
FIX: Postfix without MySQL dependency
MySQL client libraries has been bundled with Postfix in RHEL 5 . Unfortunately, this conflicts with the Oracle MySQL libraries when we try to update Postfix,

Rebuilding Postfix without MySQL support solved this.

Post has attachment
Itinuturo ng katuwiran, na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo’t lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katuwiran, na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katuwiran ang tayo’y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo na katuwiran ang tayo’y magkaisang-loob, magkaisang isip at akala at nang tayo’y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating Bayan.

...

Kaya, O mga kababayan! Ating idilat ang bulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas, sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa nilalayong kaginhawahan ng bayang tinubuan.

- "Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog", Andres Bonifacio (30 November 1863 – 10 May 1897

https://en.wikipedia.org/wiki/Andres_Bonifacio

Can't sleep because of the cacophony of croaking frogs and chirping crickets. One #thirdworldproblem that's nice-to-have.

Post has attachment
Tsk. Some scriptkiddie cracked the First Metro Asset Management, Inc. (FAMI) site (Wordpress-powered). Hope the backend financials system didn't get touched.

Post has shared content
Our thoughts are with the people in Boston.

Post has attachment
So. It's CES. That means a week of gadget pron in my streams.
Wait while more posts are being loaded