KAPO VASTUSE KOMMENTAAR
Urmas Paet kirjutas lahkuva valitsuse nimel Moskvas alla teatavasti 2 piirilepingut ning enne seda, umbes 9 aasta eest püüdis ta sõlmida VF-iga veel üht lepingut, mis on tänavu allkirjastet lepinguga põhiliselt ( v.a 2 lisalauset ) samane. Kuid neil lepinguil on ka oluline vahe. 

Mais 2005 ja veebruaris 2014 Paetilt allkirja saanud riigipiiri muutvad lepingud on sündinud õiguslikult täiesti erisugustes oludes. Nimelt on vahepeal Eestis kehtivat karistusõigust täiendatud teatud kollaboratsiooni-tegusid kriminaliseerivate lisasätetega ja vastavate sätete uue sõnastusega. Üks neist sätteist oli Karistusseadustikus ( KarS ) riigireetmist puudutav §232, milles riigireetmine defineeriti uutmoodi ja nimelt nõnda, et ka "territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevus" alates 15.11.2009 peaks igale riigireeturile kaasa tooma karistuse vähemalt 6-aastase vangistuse kujul.

Oma kuriteoteate nii pealiskaudset käsitlemist Kaitsepolitseiametilt ma ei oodanud ja järgnevalt selgitaksin miks. Toon siin välja vaid ühe seletuse, kuna see peaks olema avalikkusele kõige tähtsam. Tegemist on nii ränga roimaga riikluse vastu, et seda peaks iga viimnegi kaitsepolitseinik aduma.

Välisminister Urmas Paet on oma sellise seadusrikkumisega, mis kuulub Karistusseadustikus riigivastaste ja seega #kaitsepolitsei pädevusse kuuluvate kuritegude peatükki (15. ptk 2. jagu "Süüteod Eesti Vabariigi vastu") ja mille ta 18. veebruaril Moskvas sooritatas, muutnud küsitavaks kogu Eesti Vabariigi praeguse Valitsuse legitiimsuse. Rõhutan, et illegitiimseks osutub seejuures mitte ainult koalitsiooni ühe poole, peaminister Ansipi Reformierakonna, mis samas on ka välisametkonna eest vastutav partei, vaid illegitiimseks on muudetud Valitsus ja selle Moskva sobingule järgnev tegevus tervikuna.

Andrus Ansipi kabineti kosseis peab kuriteo eest, mis on #EV vastu suunatud, vastutust kandma tervikuna. Jutt ei ole mõistagi ainult poliitilisest, vaid ka kriminaalvastutusest. Teisalt jagab otsest vastutust ka valitsusliitu kuuluv Isamaa ja Res Publica Liit. Sellel valitsusliidu osalisel lasub kriminaalvastutus Moskva sobingu eest kas või selle pärast, et partei esimees kaitseminister Urmas Reinsalu isikus juhatas valitsuse 23. 5. 2013 istungit, millel tema eesistumisel kiideti heaks nii Eesti−Venemaa riigipiiri lepingu kui ka Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu eelnõud, mis välisminister Paetilt nüüd Moskvas EV nimel allkirja said.

Kui Kaitsepolitseiametis puudub arusaam sellise roima võimalikest järelmeist, siis tekib paratamatu küsimus Kaitsepolitseiameti enda pädevuses, usaldusvääruses ja vajalikkuses.

Tsitaat Karistusseadustikust:
§232.   #Riigireetmine
 (1) Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi, välisriigi organisatsiooni, välismaalase või välisriigi ülesandel tegutseva isiku abistamise eest Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses või riigisaladuse või salastatud välisteabe kogumise eest selle edastamise eesmärgil või selle edastamise eest välisriigile, välisriigi organisatsioonile, välismaalasele või välisriigi ülesandel tegutsevale isikule –
karistatakse kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.
 (2) Kohus kohaldab käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.
[RT I 2009, 51, 347 - jõust. 15.11.2009]
Vt KarS §232 https://www.riigiteataja.ee/akt/12911449?leiaKehtiv

Lisaks mu varasem asjakohase uudise kommentaar:
https://plus.google.com/115323324688116617530/posts/WNMQSBctyfe
... ja uuemat:
https://isekiri.wordpress.com/2015/04/13/eesti-valik-neostalinism/
Photo
Shared publiclyView activity