Profile cover photo
Profile photo
Hoi Pham
90 followers -
THÁI AN TRAO NHIỆM MÀU CHO KHÁCH HÀNG AN LẠC!
THÁI AN TRAO NHIỆM MÀU CHO KHÁCH HÀNG AN LẠC!

90 followers
About
Posts

Post has attachment
Kế hoạch bảo vệ môi trường - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN chuyên cung cấp dịch vụ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ uy tín và chất lượng cao nhất. Hotline: 0986.840.281 - 0944.492.615 Mr.Hội

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần phải thực hiện trước khi triển khai dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bản kế hoạch bảo vệ môi trường thể hiện những nội dung, biện pháp quản lý, xử lý mà doanh nghiệp đề xuất và cam kết thực hiện trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Căn cứ pháp luật

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ “Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định 19/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015 của chính phủ “V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”.

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 có hiệu lực thi hành vào ngày 15/07/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định cụ thể về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch môi trường.

Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

2. Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các đối tượng không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường

Địa điểm thực hiện
Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ
Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng
Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường
Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động đến môi trường
Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Các chủ dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường đều phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Dự án nằm trên địa bàn 2 huyện trở lên
Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ những dự án thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của mình đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một (01) xã.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyển xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:
Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu càu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án
Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.

Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận

Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng hoạt động, thực hiện biện pháp khắc phục và báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có liên quan.
Hợp tác và cung cấp mọi thông tin có liên quan cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra, thanh tra.
Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau:
Thay đổi địa điểm
Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, các nhân liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Quý doanh nghiệp chuẩn bị triển khai kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh, gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN để được tư vấn miễn phí, thủ tục thực hiện nhanh chóng, chi phí hợp lý.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

Địa chỉ: 52 Trần Văn Dư, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0986.840.281 - 0944.492.615

Email: moitruong@thaian.com.vn

Website: thaian.com.vn - moitruongthaian.net
Add a comment...

Post has attachment
DỰ ÁN AN HẠ RIVERSIDE
DỰ ÁN AN HẠ RIVERSIDE
duananhariverside1.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
DỰ ÁN AN HẠ RIVERSIDE
DỰ ÁN AN HẠ RIVERSIDE
duananhariverside1.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Xử Lý Nước Cấp Lò Hơi - Mr Hội 0986 840 281

http://moitruongthaian.net/dich-vu/xu-ly-nuoc-cap-lo-hoi-662.html

Xử Lý Nước Cấp Lò Hơi, Xử lý nước trong hệ thống lò hơi, Lọc nước sinh hoạt gia đình, Xử lý nước nhiễm mặn, nhiễm phèn dùng cho sinh hoạt và ăn uống, Máy móc thiết bị xử lý nước thải, bơm nước thải, máy thổi khí, bơm hóa chất, Công nghệ xử lý nước thải, Phương pháp xử lý nước thải, Thiết kế hệ thống xử lý nước thải, Công ty môi trường Thái An, tư vấn môi trường, Lập báo cáo giám sát môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty Thái An chuyên thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống Lọc nước sinh hoạt gia đình, Xử lý nước trong hệ thống lò hơi, hệ thống xử lý nước thải & cung cấp máy móc thiết bị ngành môi trường

​CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN
52 Trần Văn Dư, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: 0986 840 281 - 0944 492 615
Website: http://thaian.com.vn - http://moitruongthaian.net
Email: moitruong@thaian.com.vn- infothaianco@gmail.com
http://moitruongthaian.net/dich-vu/xu-ly-nuoc-cap-lo-hoi-662.html
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded