Profile cover photo
Profile photo
Henry Mendonca
161 followers -
Editor@Kittall
Editor@Kittall

161 followers
About
Posts

Post has attachment
ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಕಲ್ಸಾಂವಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಶೆರ‍್ವಾನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫೀಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂತರ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊಚ್ ಲಾಗ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತೊ ಎಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ತೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.
Add a comment...

ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಕಲ್ಸಾಂವಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಶೆರ‍್ವಾನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಫೀಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂತರ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊಚ್ ಲಾಗ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತೊ ಎಕಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗುನ್ ಆಸಾ ತೆ ಪಾರ‍್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
ಕಬಾಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಸಮೊರ್ ರಾವೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಗೀ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆಂ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರುನ್ ಪರತ್ ಲೌಂಡ್ರೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲೌಂಡ್ರಿವಾಲಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಇಸ್ತ್ರೆಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಪರತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರುದಾಸಾಕ್ ಪಳೆತಚ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; "ಸರ್, ಹೆ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪನ್ನಾಸ್, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಶರ್ಟಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ" ಆಯ್ಕುನ್ ಗುರುದಾಸಾಚೆಂ ಖಡ್ಪಿಕಾಳಿಜ್ ಮೋವ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಕಾಡುನ್ ಭಯ್ಯಾಕ್ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ; "ಅಸುಂದಿ, ಸೊಡ್. ಚುಕಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಶಿ" ಗುರುದಾಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಫಿಸಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆ ಕೆಂಕಾಣಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ; ’ವ್ಹಯ್, ತೆ ಸಾಫ್ ಆಸ್ಲೆ’
Add a comment...

Post has attachment
ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಹೊಟೇಲಾಂತ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ದರ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಅಮಿ ಲಿಸ್ಬನಾಕ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ವೆರಿಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಓಶೆನೆರಿಯಮಾಕ್. ಆಡೇಜ್ ಘಂಟೊ ಥರ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ಉಬೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಿಸ್ಬನ್ ದರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಮೀಸಾಂ ಆನಿ ವಾತಿ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.
Add a comment...

Post has attachment
█ KISHOO BARKUR On KITTALL ►
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಚೆರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲೊ ತರ್ ತಿಂ ಅಪವೀತ್ ಜಾತಾತ್? ರೋಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಭಾಚೇರ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ಸೊರೊಚ್ ವೊತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್‌ಪಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾತ್‌ಗಿ? ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾನಿಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿಂ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನ್ಹವ್ರೊ ಸಯ್ತ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ನಿತಳ್ ಯಾ ಪವಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ.? ಆಮ್ಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕುಂಬು ನೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವೇದವಾಕ್ಯ ಚಲ್ತಾ, ಫಕತ್ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಪವಿತ್‌ಪಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ತಾತ್ (!?)
http://kittall.online/5130/
Add a comment...

Post has attachment
█ COLUMN UPDATE On Kittall Konkani Webportal by C V Loretto ►
ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ದೊನೀ ಕುಶಿ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಚ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೀಕ್‌ ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಯೆತಾ ವೆತಾ. ತಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂಚ್ ಖರಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಣ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್. ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಭಾನಾ ವ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸಾನಾ. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಲ್ವಣ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಶೇಷ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಾನಾ, ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡಾನಾ. ಮತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಆತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಜೀಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ. ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ನಾಂವ್ ಜಾಯ್, ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್! ಅಶೀರ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ. ರೂಂದ್ ರಸ್ತೆ ನಾಸಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್. ಘಡ್ಯೆನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾತ್, ವಿರಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ?
http://kittall.online/4931/
Add a comment...

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಠ್ ನಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ಯ ಮೊಸ್ತು ವಿಶಯಾಂತು ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.
ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಜಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಜ್ಜೊ ರಾಕುನ್, ತಾಚೆಪಂದಾಕ್ ಬಸುನ್, ಶಿಜುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನು ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರೂಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕೋಣ್ ಕಿ ರಾಂದ್ಚೆ ಕುಡಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವುನು ಆನಿ ಕಿತೆ ಕಿ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ ಕಶೆ ಸಾಧ್ಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಚಿಂತಾ.
Add a comment...

Post has attachment
ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ 'ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆರಿ ಮಾಗಶಿಚೆ ವರಸಾಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತಿಲೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ 'ಕ್ಷಿತಿಜ' ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಟಾಟಾ ರೆಫ್ರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಡಿ. ಕಾಮತ್ ಭಾಗಿ ಜಾವನ ಉಲೊವನು ಪ್ರತಿ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ರಮ ಪಾವನು ವಾವರ ಕರನು, ಏಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಧ್ಯೇಯ ಗುರಿ ದವರುನ ತಾಂಗೆಲೆ ಜೀವನಾಂತ ಮುಖಾರ ಯೇವಕಾ. ಕೋಣ ಉತ್ತಮ ಜಾವನ ಆಯಕುಚೆ ಗುಣ ಆಪಣಾವನ ಘೆತಾಕೀ ತೋ ಸಂವಹನ, ಸಂದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತಾಂತ ನೈಪುಣ್ಯ ಪಾವತಾ. ಅಶಿಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ದೋನ ಉತ್ರಂ ಸಾಂಗಲೆಂ.
http://kittall.online/4768/
Add a comment...

MAY SPECIAL On KITTALL ►►►
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded