"Latvijas klasiķi un laikabiedri"
izstāde 18.00 no 15.03.2014-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.
Mākslas darbu AUKCIONS 22.03.2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/
http://www.draugiem.lv/ev/18608075:35164/latvijas-klasiki-un-laikabiedri-izstade-happy-art-museum.-makslas-darbu-aukcions-22.03.2014-1200

"Latvijas klasiķi un laikabiedri" izstāde HAPPY ART MUSEUM. Mākslas darbu AUKCIONS 22.03.2014 12:00


1. Jānis Rozentāls 1904."Bērna portrets" 70000EUR
2. Baltvācietis Dohmans 1840. gads " Brīnum Ziema"
3. Sergey Dyomin 2014 jaunākais darbs SPECIALI MŪSU AUKCIONAM 12000 EUR. Pēc uzvaras SAACHI galerijas atklātajā mākslas konkursā.
    2014 gads Rīga- Eiropas kultūras galvaspilsēta. Taču Valsts Mākslas Muzejs remontā. Slēgts apskatei Rīgas viesiem un saimniekiem. Bet mūsu galerijā 13:00-22:00 Ieeja bez maksas, bez brīvdienām.  Vienkopus var redzēt visu Latvijas mākslas patriarhu "zvaigžņu parād"i:  SVEMPS, ELIASS, BEĻCOVA, BĪNE, STRUNKE, PINNIS, UBĀNS, KALNIŅŠ…
   "Kārdinoša sajūta- aukciona laikā paturēt šīs leģendas rokās. Iztēlojoties sevi par vienīgo īpašnieku. Pamosties ar šiem šedevriem katru rītu savā guļamistabā".
  Laikabiedri klasiķi... Džemma  Skulme, Helēna Heinrihsone, Aija Zariņa, Inta Celmiņa, Juris Dimiters, Aleksejs Naumovs, Subačs...utt.  Dažu darbu pirmizrāde speciāli mūsu izstādei- aukcionam. 
100 autori 300 lotes.
  Unikāla iespēja Rīgā iegādāt arī Maskavas Dr. of Arts I. Koršunova lielformāta neoklasiku. Divu Gruzijas virtuozu darbus: G. Baratašvilli, Ramaz Razmadze. Armēnis Babkens Stepanjans.
  Kam interesā bronza- seši artefakti no cariskās Krievijas 19.gadsimta. Zigmunda Bieļa erotiskās "zelta meitenes". Vijas Dzintares sudraba skulptūra.
   Un ne tikai redzēt, bet arī aukcionā pacīnīties par tiesībām kļūt par darbu īpašniekiem. Pēc izstādes HAPPY ART galerijas bārā skatītājiem pirmo reizi Rigā "TOP 80  Portugāles šķirņu vīnu kolekcija.

 Latvian classics and contemporaries
18:00 Expo15.03.2014-30.03
HAPPY ART MUSEUM -AUCTION 22/03/ 12:00

" Latvian classics and contemporaries "
18:00 Exhibition from 15.03.2014 to 30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM .
Artwork AUKCIONI 22/03/2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/


First- John Rosenthal 1904th "Child portrait " 70000EUR
Second- Baltic German Dohmans in 1840. "Miracle Winter "
3rd The latest work from Sergey Dyomin 2014 specialized for our AUKCIONI 12000 EUR. After winning SAACHI gallery open art competition.
    2014 Year Riga - European Capital of Culture. However, the National Art Museum in repair. Closed viewing Riga guests and hosts. But in our Gallery entrance free 13:00-22:00 seven days a week. Together can be seen expo of the all-stars Patriarchs Latvian art: Svemps, Elias, Beļcova, Bīne, Strunke.Pinnis, Ubāns ...
" Curvy sensation - AUKCION time to keep these legends in our hands. Imagining Yourself as the sole owner. These masterpieces Wake up every morning in Yourr bedroom."
Contemporaries classics ... Jemma Skulme, Helena Heinrihsone, Aija Zariņa,  Inta Celmiņa, Juris Dimiters, Alexey Naumov, Subačs ... etc. . Some work exclusively premiere for our exhibition AUKCIONI At auction take part also chair of the department of painting Vladimir Kozin after the Jubilee Exhibition in HAPPY ART.
100 authors of 300 lots.
A unique opportunity to purchase Moscow Dr. of Arts I. Koršunov large size neoclassical. Two Georgian virtuoso works: George Baratašvilli, Ramaz Razmadze. Armenian Babken Stepanjan. 
     Interested in bronze-six artifacts from the Russian Empire of the 19th century. Sigmund Biel erotic "golden girls". Vija Dzintare silver sculpture. 
 And not only see , but also AUKCIONI to struggle for the right to become the owner of the masterpiece ....After the exhibition in the HAPPY ART Gallery bar for the viewers present first time in Riga Top 80 collection of vintage wines of Portugal"Латвийские классики и современники"
выставка с 18.00 15.03.2014 no-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.=GALLERIA RIGA 7 уровень
АУКЦИОНI произведений искусства
 22/03/2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/

Первый- Иоанн Розенталь 1904th "Детский портрет" 70000EUR
Второй Балтийский немец Dohmans 1840 Год «Чудо зимы"
3-й Сергей Демин 2014 Премьера работы специално для нашего АУКЦИОНАI 12000 EUR. После победы во всемирном открытом художественном конкурсе SAACHI галереи.
2014 год РИГА культурная столица Европы. Тем не менее, Национальный художественный музей в ремонте. Закрыт для просмотра гостей и хозяев Риги. Но в нашей галерее Вход свободный с 13:00-22:00 без выходных. Вместе можно увидеть всех звезд патриархов латвийского искусства: СВЕМПС, ЭЛИАС, БЕЛЬЦОВА, БИНЕ, СТРУНКЕ, ПИННИС, УБАНС, КАЛНЫНЬШ…
"Соблазнительное ощущение во время АУКЦИОНАI- держать эти легенды в руках- воображая себя в качестве единственного владельца. Проснувшись каждое утро в своей спальне с музейными шедеврами."
Современники классики ... Джемма Скулме, Хелена Хейнрихсоне, Аия Зариня, Инта Целминя, Юрис Димитерс, ректор Академии Алексей Наумов... и т.д.. Некоторые работы премьеры исключительно для нашей выставки -АУКЦИОНА. Работу на аукцион выстаил также долгопетний руководитель кафедры живописи Владимир Козин после юбилейной выставки в HAPPY ART.
100 Авторов 300 лотов.
Уникальная возможность приобрести в Риге неоклассические монументапьные работы Московского Др. Наук  Искусства И. Коршунова. Два романтических виртуоза из Грузии: Георг Бараташвиппи, Рамаз Размадзе. Армяннин Бабкен Степанян.
   Кто заинтересованы в каралевской бронзе -шесть артефактов из Российской империи 19-го века. Зигмунд Биелис эротические "Золотые девчонки". Вия Дзинтаре: скульптура из серебра. 
    И не только увидеть, но и на АУКЦИОНЕI побороться за право стать обладателем шедевров. После выставки в баре HAPPY ART  Галереи зрителям представляем первый раз в Риге коллекцию ТОП 80 марочных вин Португалии.


"Latvijas klasiķi un laikabiedri"
izstāde 18.00 no 15.03.2014-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.
Mākslas darbu AUKCIONS 22.03.2014 12:00

" Latvian classics and contemporaries "
18:00 Exhibition from 15.03.2014 to 30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM .
Artwork AUKCIONI 22/03/2014 12:00

"Латвийские классики и современники"
выставка с 18.00 15.03.2014 no-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.=GALLERIA RIGA 7 уровень
АУКЦИОНI произведений искусства
 22/03/2014 12:00

Entertainment  & shopping center GALLERIA RIGA-
Dzirnavu street 67/7.level
HAPPY ART MUSEUM expo &euroclub & CAFE-WINE SHOP
                  13.00 - 22.00 7 days a week

Portuguese restaurant reviewer Dr. sommeliers. Fernando Melo Latvia specially offer "TOP 80 wines" portuguese collection:Madeira, muscatel, Port Wine, Vino Verde.  80 wine sort tastes varieties

BIGGEST PORTO CHOICE @ HAPPY ART WINE SHOP

Entertainment center GALLERIA RIGA- Dzirnavu 67/7.level HAPPY ART MUSEUM expo & CAFE-WINE SHOP 13.00 - 22.00 7 days a week DrSommeliers F. Melo Latvia specially offer TOP 80 portuguese 80 wine sorts
"Latvijas klasiķi un laikabiedri"
izstāde 18.00 no 15.03.2014-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.
Mākslas darbu AUKCIONS 22.03.2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/
http://www.draugiem.lv/ev/18608075:35164/latvijas-klasiki-un-laikabiedri-izstade-happy-art-museum.-makslas-darbu-aukcions-22.03.2014-1200

"Latvijas klasiķi un laikabiedri" izstāde HAPPY ART MUSEUM. Mākslas darbu AUKCIONS 22.03.2014 12:00


1. Jānis Rozentāls 1904."Bērna portrets" 70000EUR
2. Baltvācietis Dohmans 1840. gads " Brīnum Ziema"
3. Sergey Dyomin 2014 jaunākais darbs SPECIALI MŪSU AUKCIONAM 12000 EUR. Pēc uzvaras SAACHI galerijas atklātajā mākslas konkursā.
    2014 gads Rīga- Eiropas kultūras galvaspilsēta. Taču Valsts Mākslas Muzejs remontā. Slēgts apskatei Rīgas viesiem un saimniekiem. Bet mūsu galerijā 13:00-22:00 Ieeja bez maksas, bez brīvdienām.  Vienkopus var redzēt visu Latvijas mākslas patriarhu "zvaigžņu parād"i:  SVEMPS, ELIASS, BEĻCOVA, BĪNE, STRUNKE, PINNIS, UBĀNS, KALNIŅŠ…
   "Kārdinoša sajūta- aukciona laikā paturēt šīs leģendas rokās. Iztēlojoties sevi par vienīgo īpašnieku. Pamosties ar šiem šedevriem katru rītu savā guļamistabā".
  Laikabiedri klasiķi... Džemma  Skulme, Helēna Heinrihsone, Aija Zariņa, Inta Celmiņa, Juris Dimiters, Aleksejs Naumovs, Subačs...utt.  Dažu darbu pirmizrāde speciāli mūsu izstādei- aukcionam. 
100 autori 300 lotes.
  Unikāla iespēja Rīgā iegādāt arī Maskavas Dr. of Arts I. Koršunova lielformāta neoklasiku. Divu Gruzijas virtuozu darbus: G. Baratašvilli, Ramaz Razmadze. Armēnis Babkens Stepanjans.
  Kam interesā bronza- seši artefakti no cariskās Krievijas 19.gadsimta. Zigmunda Bieļa erotiskās "zelta meitenes". Vijas Dzintares sudraba skulptūra.
   Un ne tikai redzēt, bet arī aukcionā pacīnīties par tiesībām kļūt par darbu īpašniekiem. Pēc izstādes HAPPY ART galerijas bārā skatītājiem pirmo reizi Rigā "TOP 80  Portugāles šķirņu vīnu kolekcija.

 Latvian classics and contemporaries
18:00 Expo15.03.2014-30.03
HAPPY ART MUSEUM -AUCTION 22/03/ 12:00

" Latvian classics and contemporaries "
18:00 Exhibition from 15.03.2014 to 30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM .
Artwork AUKCIONI 22/03/2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/


First- John Rosenthal 1904th "Child portrait " 70000EUR
Second- Baltic German Dohmans in 1840. "Miracle Winter "
3rd The latest work from Sergey Dyomin 2014 specialized for our AUKCIONI 12000 EUR. After winning SAACHI gallery open art competition.
    2014 Year Riga - European Capital of Culture. However, the National Art Museum in repair. Closed viewing Riga guests and hosts. But in our Gallery entrance free 13:00-22:00 seven days a week. Together can be seen expo of the all-stars Patriarchs Latvian art: Svemps, Elias, Beļcova, Bīne, Strunke.Pinnis, Ubāns ...
" Curvy sensation - AUKCION time to keep these legends in our hands. Imagining Yourself as the sole owner. These masterpieces Wake up every morning in Yourr bedroom."
Contemporaries classics ... Jemma Skulme, Helena Heinrihsone, Aija Zariņa,  Inta Celmiņa, Juris Dimiters, Alexey Naumov, Subačs ... etc. . Some work exclusively premiere for our exhibition AUKCIONI At auction take part also chair of the department of painting Vladimir Kozin after the Jubilee Exhibition in HAPPY ART.
100 authors of 300 lots.
A unique opportunity to purchase Moscow Dr. of Arts I. Koršunov large size neoclassical. Two Georgian virtuoso works: George Baratašvilli, Ramaz Razmadze. Armenian Babken Stepanjan. 
     Interested in bronze-six artifacts from the Russian Empire of the 19th century. Sigmund Biel erotic "golden girls". Vija Dzintare silver sculpture. 
 And not only see , but also AUKCIONI to struggle for the right to become the owner of the masterpiece ....After the exhibition in the HAPPY ART Gallery bar for the viewers present first time in Riga Top 80 collection of vintage wines of Portugal"Латвийские классики и современники"
выставка с 18.00 15.03.2014 no-30.03.2014
HAPPY ART MUSEUM.=GALLERIA RIGA 7 уровень
АУКЦИОНI произведений искусства
 22/03/2014 12:00
https://www.facebook.com/events/1415490442040227/

Первый- Иоанн Розенталь 1904th "Детский портрет" 70000EUR
Второй Балтийский немец Dohmans 1840 Год «Чудо зимы"
3-й Сергей Демин 2014 Премьера работы специално для нашего АУКЦИОНАI 12000 EUR. После победы во всемирном открытом художественном конкурсе SAACHI галереи.
2014 год РИГА культурная столица Европы. Тем не менее, Национальный художественный музей в ремонте. Закрыт для просмотра гостей и хозяев Риги. Но в нашей галерее Вход свободный с 13:00-22:00 без выходных. Вместе можно увидеть всех звезд патриархов латвийского искусства: СВЕМПС, ЭЛИАС, БЕЛЬЦОВА, БИНЕ, СТРУНКЕ, ПИННИС, УБАНС, КАЛНЫНЬШ…
"Соблазнительное ощущение во время АУКЦИОНАI- держать эти легенды в руках- воображая себя в качестве единственного владельца. Проснувшись каждое утро в своей спальне с музейными шедеврами."
Современники классики ... Джемма Скулме, Хелена Хейнрихсоне, Аия Зариня, Инта Целминя, Юрис Димитерс, ректор Академии Алексей Наумов... и т.д.. Некоторые работы премьеры исключительно для нашей выставки -АУКЦИОНА. Работу на аукцион выстаил также долгопетний руководитель кафедры живописи Владимир Козин после юбилейной выставки в HAPPY ART.
100 Авторов 300 лотов.
Уникальная возможность приобрести в Риге неоклассические монументапьные работы Московского Др. Наук  Искусства И. Коршунова. Два романтических виртуоза из Грузии: Георг Бараташвиппи, Рамаз Размадзе. Армяннин Бабкен Степанян.
   Кто заинтересованы в каралевской бронзе -шесть артефактов из Российской империи 19-го века. Зигмунд Биелис эротические "Золотые девчонки". Вия Дзинтаре: скульптура из серебра. 
    И не только увидеть, но и на АУКЦИОНЕI побороться за право стать обладателем шедевров. После выставки в баре HAPPY ART  Галереи зрителям представляем первый раз в Риге коллекцию ТОП 80 марочных вин Португалии.
Shared publiclyView activity