whoo..ah!! tiếng việt trên linux nào. ^^
Shared publiclyView activity