ලංකාවේදී අමෙරිකන් ක්‍රමයට වාහනේ පදවපු පුදුම විනීත රියදුරු මහත්තයා
Shared publicly