පොලිස් නිලධාරිනියගේ ව්‍යාජ ආදරයට හසුවුන සැකකරුවෙක්ට සිද්දවෙච්ච දේ
Shared publicly