දුම්රිය ගේට්ටුව වහලා තත්පර කිහිපයක් යන්නට කළින් මහ පාරේ වෙච්චි දේ (VIDEO)
Shared publicly