Quá tuyệt vời khi Apple rút ngắn thời gian phê duyệt ứng dụng.
Shared publiclyView activity