AMAVET klub 962 v spolupráci s Katedrou humánnej geografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave organizujeme na počesť GIS Day (Dňa geografických informačných systémov) blok prednášok venovaný geoinformáciam, geoinformatike, geodézii, kartografii, katastru a OpenStreetMap. http://amavet962.org/gis-day-2017-prirodovedecka-fakulta-uk-bratislava/
Shared publicly