Profile cover photo
Profile photo
Federácia strojvodcov SR
18 followers -
Odborová organizácia rušňovodičov na Slovensku.
Odborová organizácia rušňovodičov na Slovensku.

18 followers
About
Posts

Post has attachment
Dňa 6.12.2017 sa uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu novej PKZ na rok 2018. Zamestnávateľ nesúhlasil s návrhom OC a predstavil nový smer, ktorým by chcel aplikovať navýšenie miezd a to diferencovane cez pohyblivú čiastku mzdy pre vybrané profesie prevádzky a údržby. Tento projekt bol predstavený len v hrubých rysoch. Zamestnávateľ zatiaľ neposkytol informáciu, aký objem mzdových prostriedkov by použil pre tento projekt. OC sa vyjadrili, že si vážia záujem zamestnávateľa o hľadaní formy navýšenia miezd, ale naďalej trvajú na navýšení pevnej čiastky 60 € do tarify pre všetkých zamestnancov od 1.1.2018. Nebránia sa rokovať o tomto projekte v budúcnosti. Nevidia ale zmysel zaoberať sa surovým projektom teraz, keď končí platnosť PKZ 2017. Vzhľadom na to, že ani po tri a pol hodinách rokovania nedošlo výraznému posunu k dohode, bolo kolektívne vyjednávanie prerušené.Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania je naplánované na deň 19.12.2017, na ktorom chce zamestnávateľ podrobnejšie odprezentovať svoj projekt.

Post has attachment
Kolegyne, kolegovia

Dňa 21.11.2017 prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania odborových centrál pôsobiacich v ZSSK CARGO a kolektívnych vyjednávačov za ZSSK CARGO. Po štyroch hodinách rokovania nastal v KV značný posun v hľadaní spoločnej cesty dohodnutia novej PKZ na rok 2018 pre zamestnancov ZSSK CARGO. Do spoločného rokovania, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2017 ostali už len dva sporné body a to navýšenie miezd o 60 € do tarify pre všetkých zamestnancov ZSSK CARGO a príplatku za nočnú prácu na 1 € s čím zamestnávateľ zatiaľ nesúhlasil.

OC naďalej trvajú na sporných bodoch a zamestnávateľovi deklarovali, že ich cieľom je dohodnúť PKZ do konca roka 2017 a priniesť tak zamestnancom navýšenie miezd od 1.1.2018. Na záver KV OC prezentovali zamestnávateľovi fakt, že navýšením miezd o ich navrhovanú čiastku 10 € firma nepriláka nových a ani nezastabilizuje zamestnancov.

Odborové centrály pôsobiace v ZSSK CARGO

Post has attachment

Post has attachment
Včera, 6.11.2017 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu novej PKZ ZSSK Cargo na rok 2018. Zamestnávateľ na úvod deklaroval snahu stabilizovať ľudské zdroje a ďalej rozvíjať firmu. Ako „vážne“ to berie dokazuje jeho návrh:

- Zvýšenie tarifných miezd o 10€!!!

- Zníženiepríplatkov za prácu v sobotu a nedeľu o 40%!!!

- Zníženiepríplatkov za prácu v nepretržitom režime o 20 až 30%!!!

- Zníženie náhrady mzdy pri pracovnej neschopnosti počas prvých troch dní z 55% na 25%!!!

- Zníženiepríplatku za nadčas zo 60 na 50%!!!

- Zníženie príplatku za prácu vo sviatok zo 100 na 75%!!!

Post has attachment

Post has attachment
Dňa 27.8. 2017 sa konala pracovná porada ZSSK CARGO s nasledovným programom:

1.Prerokovanie hodnoty bodov prémií a priemerných čiastok OHZ na III.štvrťrok 2017

2.Prerokovanie vývoja zamestnanosti a miezd za I. polrok 2017

3.Rôzne

Rokovanie viedol riaditeľ ORĽZ Mgr. Imrich Sloboda.

Post has attachment
Dňa 24.5.2017 sa konalo kolektívne vyjednávanie a pracovné stretnutie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s., s nasledujúcim programom:

Program KV:

1) Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 3 do Smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,

2) Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 9 do Smernice odmeňovanie zamestnancov,

3) Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 2 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok).

Program Pracovného stretnutia:

1. Prerokovanie zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v4,

2. Prerokovanie zmeny č. 10 do Katalógu profesií (povolaní),

3. Prezentácia – „Pilotná implementácia odmeňovacieho systému na stredisku – Údržba“,

4. Rôzne.

Kolektívne vyjednávanie otvoril a prítomných privítal hlavný kolektívny vyjednávač riaditeľ ľudských zdrojov Mgr. Jozef Luha. Následne bola vykonaná prezentácia. NKOS-Ž poverila zastupovaním na KV FVČ.

Zamestnávateľ prezentoval zmenu č. 3 do Smernice / Pracovný čas a doba odpočinku. Jednalo sa o zmenu článku 5 - Práca nadčas, bodu 4, prvý odsek, ktorý po úprave znie:

4. Z časového hľadiska práca nadčas nesmie presiahnuť:

 v priemere8 hodín týždenne, v období najviac 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

Ďalej bolo zmenené znenie prílohy č. 4 Výnimky z povinnosti používania elektronického dochádzkového systému. Uvedené zmeny boli schválené bez pripomienok zo strany OC

V ďalších bodoch KV zamestnávateľ predstavil návrhy k zmene č. 9 do Smernice odmeňovanie zamestnancov a k zmene č. 2 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok), kde navrhol príplatok za riadenie a obsluhu HKV a sprevádzanie IC, EC a SC vlakov:
„4.11 Príplatok za riadenie a obsluhu HKV a sprevádzanie IC, EC a SC vlakov

1. Účelom poskytovania príplatku za riadenie a obsluhu HKV na vlakoch kategórie IC, EC a SC a za ich sprevádzanie je finančne motivovať vybraný okruh zamestnancov podieľajúcich sa na ich vozbe a sprevádzaní.

2. Príplatok je možné poskytovať zamestnancom vo vybraných profesiách nasledovne:

a) rušňovodičom, ktorí vykonávajú riadenie a obsluhu HKV na EC a SC vlakoch, a vlakvedúcim sprevádzajúcim EC a SC vlaky. Príplatok patrí v čiastke 0,166 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti,

b) rušňovodičom, ktorí vykonávajú riadenie a obsluhu HKV na IC vlakoch. Príplatok patrí v čiastke 1,666 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti,

c) vlakvedúcim sprevádzajúcim IC vlaky. Príplatok patrí v čiastke 1,250 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti.

3. Uvedený príplatok je možné poskytovať v rámci prideleného objemu mzdových nákladov. Konkrétne podmienky a postup, na základe ktorého bude zamestnancom poskytovaný, určí riaditeľ sekcie riadenia prevádzky.“

V Smernici o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok), bola navrhnutá zmena v Článku 4 – Pracovná zmena, ust. 4.1 Dĺžka pracovnej zmeny na nasledovné znenie:

4.1 Dĺžka pracovnej zmeny

1. Dĺžka pracovnej zmeny nesmie v zásade prekročiť 15 hodín. Pracovná zmena môže byť predĺžená o čas prípravných prác a čas režijných ciest na konci pracovnej zmeny.

2. U zamestnanca v profesii rušňovodič nemôže dĺžka pracovnej zmeny prekročiť 13 hodín s výnimkou prípadov uvedených v bode 3 tohto ustanovenia 4.1.

3. Dĺžka pracovnej zmeny podľa bodu 2 tohto ustanovenia 4.1 sa môže predĺžiť:

a) po príchode vlaku do stanice o čas potrebný na odstavenie vozidla na vopred stanovené miesto v stredisku prevádzky depa alebo v železničnej stanici a na ukončenie pracovnej zmeny,

b) o čas prípravných prác u zamestnanca so stanoveným pracovným časom kratším ako 37,5 hodín týždenne, len na konci pracovnej zmeny,

c) na konci pracovnej zmeny o čas vedenia dráhového vozidla zaradeného inde ako v čele vlaku, a z ktorého nie je ovládané brzdové ústrojenstvo vlaku (nečinné, na službu pohotové, postrkové, vložené a pod.), pričom dĺžka pracovnej zmeny nesmie prekročiť 15 hod.

4. Pracovná zmena, ktorá nenadväzuje na predchádzajúcu alebo nasledujúcu pracovnú zmenu, nemôže byť kratšia ako dĺžka dennej kalendárnej normy podľa týždenného fondu pracovného času.

Zástupcovia zamestnancov si vyžiadali prestávku. Po prestávke prezentovali spoločné stanovisko k uvedeným zmenám. OC navrhli prerušiť KV k bodom 2 a 3 a pokračovať v KV 28.6.2017, nakoľko takto závažné zmeny treba prerokovať vo svojich odborových orgánoch. Zamestnávateľ s prerušením KV k bodom 2 a 3 súhlasil.

Po ukončení KV pokračovalo Pracovné stretnutie prerokovaním zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v4.

Jednalo sa o zmenu organizačnej štruktúry sekcie informačných technológií (SeIT).

Nakoľko táto zmena nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, bola prerokovaná bez pripomienok zo strany zástupcov zamestnancov.

Taktiež prerokovanie zmeny č. 10 do Katalógu profesií (povolaní) prebehlo bez pripomienok zo strany OC.

Mimoriadne do programu pracovného stretnutia bolo zaradené odsúhlasenie Smernice pre stanovenie nevyhnutných technologických časov rušňovodičov 2_143_UP_v2 s účinnosťou od 11.6.2017. Časy boli stanovené na základe viacerých meraní na rôznych pracoviskách a odrážajú reálny čas potrebný na výkon činností. K uvedenej smernici bola dodatočná pripomienka zástupcu FS k prílohe 6, „Chôdza z RD do priľahlej ŽST“, kde u SP Leopoldov bol skrátený čas chôdze zo 6 na 3 minúty. Zástupca zamestnávateľa prisľúbil, že uvedený čas chôdze upraví.

V bode Rôzne zástupca FS informoval, že sa na pracoviskách podsúvajú k podpisom rôzne tlačivá o prenose nadčasovej práce, dokonca antidatované, ktoré sú v rozpore s prílohou č. 5 Smernice pracovný čas a doba odpočinku. Takéto dohody sú v rozpore s firemnou legislatívou aj s dobrými mravmi Ďalej bolo spomenuté nariadenie okolo schvaľovania Žiadosti o pracovné voľno, ktoré vytvára pre časť zamestnancov mimoriadne sťažené podmienky. Zástupca FS upozornil, že už treba radikálne riešiť aj brigádovanie zamestnancov u iných dopravcov, ktoré je taktiež v rozpore s Pracovným poriadkom. FS požaduje zaradiť do programu KV 28.6.2017 aj informáciu o rozbore hospodárenia za rok 2016 a vytvorenie pracovného tímu k analýze mzdového nárastu vybraných profesií a prednostov stredísk. Pri uzatváraní nových zmlúv pre poskytovateľov RP FS požaduje, aby sa do úvahy nebrala len cena, ale aj spokojnosť zamestnancov s doterajšími poskytovateľmi RP.

Po skončení KV a Pracovného stretnutia nasledovala prezentácia projektu „Pilotná implementácia odmeňovacieho systému (OS) na stredisku Údržba“. Po jej skončení autori projektu odpovedali na otázky prítomných a rozvinula sa rozsiahla debata.V Bratislave 24.5.2017 komisia pre KV

Post has attachment
Kolegyne, kolegovia,

Dnes sa konalo stretnutie prezidenta FS a predsedu Rady s predstavenstvom ZSSK za účasti riaditeľov ORĽZ a UP. Predmetom rokovania boli nevyplatené nadčasy v ZSSK.

Záver rokovania:

Všetky nadčasy, okrem tých, na ktoré sú dohody o náhradnom voľne spísané v zmysle prílohy 5 Smernice pracovný čas a doba odpočinku majú byť vyplatené. Iné dohody o vysporiadaní nadčasovej práce sú neprijateľné a považujte ich za neplatné.
V prípade, že chcete za prácu nadčas náhradné voľno, dajte k tomu súhlas na uvedenom predpísanom tlačive. Inú formu neakceptujte.
V prípade, že by k tomu nedošlo, je potrebné, aby sa dotknutí kolegovia konkrétne obrátili na výbory ZO FS, ktoré nám postúpia túto informáciu.

S predstavenstvom sme sa dohodli na ďalšej okamžitej komunikácii v prípade akýchkoľvek problémov.

Bratislava, 19.04.2017

Prezídium FS

Post has attachment
Kolegyne, kolegovia
zamestnanci mobilného personálu ZSSK
Napriek všetkým snahám sa nám nepodarilo dosiahnuť zaplatenie nadčasov tak, ako to zákon predpokladá. Zamestnávateľ nám prisľúbil dodržanie pravidiel, to znamená, že ten, kto nemá dohodu o vysporiadaní formou náhradného voľna, mal mať nadčasy zaplatené. Podľa informácií, ktoré máme, sa tak nestalo.
Všetci chodíte do práce kvôli mzde. Zamestnávateľ však toto už v plnom rozsahu – teda vrátane nadčasov – negarantuje. O tom nás presvedčil nevyplatením všetkých nadčasov za mesiace február a marec. Ak si teda za Vašu prácu želáte zaplatiť, vyzývame Vás, aby ste počnúc dnešným dňom
ODMIETLI PRÁCU NADČAS
Ďalšie informácie hľadajte na nástenkách a u členov výborov ZO
Prezídium FS

Post has attachment
V dňoch 5. a 6. 4. 2017 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie kolektívnych vyjednávačov. Spoločné stretnutie zahájil a prítomných privítal prezident FS pán Dušan Kaša. Po príhovore odovzdal slovo predsedovi OZŽ pánovi Františkovi Zaparaníkovi. Ten vyzval zástupcov OC aby sa vzájomne predstavili.
Spomenul sa očakávaný pokles zamestnancov vo všetkých firmách pôsobiacich v železničnom sektore a malá odborová organizovanosť zamestnancov. Ďalej sa ocenil konštruktívny prístup jednotlivých odborových organizácií. Už vzájomne nesúperia ale hľadajú spoločné riešenia pri vedení sociálneho dialógu so zamestnávateľmi.
Po prvej časti pracovného stretnutia sa kolektívny vyjednávači rozdelili do troch skupín, podľa príslušnosti k jednotlivým zamestnávateľom a pokračovali v rokovaní.
Na záver pracovného stretnutia vydali spoločné vyhlásenie.
Wait while more posts are being loaded