Profile cover photo
Profile photo
Centrum Szkoleniowe FRR
26 followers -
FRR realizuje usługi w zakresie doradztwa kursów szkoleń finansowych, rachunkowych, podatkowych i kadrowo-płacowych.
FRR realizuje usługi w zakresie doradztwa kursów szkoleń finansowych, rachunkowych, podatkowych i kadrowo-płacowych.

26 followers
About
Posts

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 20: Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Spółdzielczym
Został zniesiony obowiązek publikacji sprawozdań finansowych przez Spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Zmiana ta dotycząca art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowości, została wprowadzona Ustawą z 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się oraz niektórych innych ustaw. Dokumenty składane przez Spółdzielnie obecnie mają trafić tylko do Krajowego Rejestru Sądowego. Do tej pory roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni, jeśli podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta musiało zostać złożone wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.
Więcej: http://www.frr.pl/news/281/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-20#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 19: Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
W przypadku jednostek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisy w rejestrze rocznych sprawozdań finansowych są przekazywane bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, czyli przy założeniu zatwierdzenia sprawozdania w dniu 30 czerwca 2016r., najpóźniej do dnia 15 lipca 2016r. Obowiązkowi złożenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym objęte są sprawozdania jednostek niepodlegających wpisowi do KRS, czyli przede wszystkim przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz spółki cywilne zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym te jednostki muszą złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
Więcej: http://www.frr.pl/news/280/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-19#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 18: Złożenie rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczy jednostek, które są w nim zarejestrowane. Są to spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe. Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ponieważ roczne sprawozdanie finansowe ma zostać zatwierdzone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. (przy dniu bilansowym 31.12.2015 r.), to jego złożenie w KRS musi nastąpić nie później niż do 15 lipca 2016 r. Gdyby zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego miało miejsce np. 28 kwietnia 2016 r. to obowiązek jego złożenia w KRS przypadnie do dnia 13 maja 2016 r. 

Więcej: http://www.frr.pl/news/279/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-18#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 17: Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani składać urzędom skarbowym roczne sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia tego sprawozdania. Nie ma tutaj znaczenia czy sprawozdanie zostało zatwierdzone w terminie obowiązującym według Ustawy o rachunkowości, czy też dużo później. Niezatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi złożenia w urzędzie skarbowym, bez względu na powód jego niezatwierdzenia. Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone ostatniego wymaganego dnia tj. 30 czerwca 2016 r. to należy złożyć je najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r. (ponieważ 10 lipca przypada w niedzielę).
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe, czyli co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz w określonych przypadkach również sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale. W przypadku obowiązkowego badania sprawozdania w urzędzie skarbowym należy złożyć także opinię i raport biegłego rewidenta (nie dotyczy badania dobrowolnego). Spółki muszą także złożyć odpis uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe.

Więcej: http://www.frr.pl/news/278/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-17#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 16: Złożenie rocznego sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli do 30 kwietnia 2016 r. Ponieważ 30 kwietnia przypada w sobotę, termin złożenia rocznego sprawozdania wraz z zeznaniem przesuwa się najpóźniej do dnia 2 maja 2016 r.. Osoby fizyczne składają w urzędzie skarbowym bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, a w przypadku obowiązkowego badania sprawozdania finansowego również sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (z wyjątkiem jednostek małych, które mają prawo do stosowania uproszczeń w tym zakresie). Nie mają natomiast obowiązku składania w urzędzie skarbowym opinii i raportu biegłego rewidenta i to zarówno w przypadku badania obowiązkowego jak i dobrowolnego ksiąg rachunkowych.

Więcej: http://www.frr.pl/news/277/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-16#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 15: Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Ma ono nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone 30 czerwca 2016 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić nie później niż do dnia 15 lipca 2016 r. Oczywiście jeżeli roczne sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone wcześniej np. 31 maja 2016 r., to ostateczne zamknięcie ksiąg musi również nastąpić wcześniej, czyli w tym przypadku do 15 maja 2016 r.

Więcej: http://www.frr.pl/news/275/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-15#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 14: Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
jednostki następuje przez uchwałę organu zatwierdzającego najpóźniej do 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli przy założeniu, że dniem bilansowym jest 31.12.2015 r., nie później niż do 30 czerwca 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdzają:

    - w spółkach z o.o. - wspólnicy
    - w spółkach akcyjnych - akcjonariusze
    - w spółdzielniach - członkowie
    - w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - członkowie
    - w towarzystwach reasekuracji wzajemnej - członkowie

Więcej: http://www.frr.pl/news/274/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-14#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 13: Udostępnienie rocznego sprawozdania finansowego

Najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem wspólników, akcjonariuszy lub członków jednostki zwołujące takie zgromadzenia są obowiązane udostępnić osobom w nim uczestniczącym roczne sprawozdanie finansowe oraz opinię i raport biegłego rewidenta o ile sprawozdanie podlegało badaniu. Ponieważ zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, gdy dniem bilansowym jest 31.12.2015 r. udostępnienie tego sprawozdania musi nastąpić najpóźniej na 15 dni przed walnym zgromadzeniem, czyli do dnia 15 czerwca 2016 r., o ile walne zgromadzenia ma termin 30 czerwca 2016 r.
Wszystkie wymienione w art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości jednostki udostępniają także sprawozdanie z działalności jednostki, natomiast spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie z rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administrującego.

Więcej: http://www.frr.pl/news/273/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-13#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 12: Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego

Celem badania rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzanego zarówno obligatoryjnie jak i fakultatywnie jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. Wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii poprzedza szereg czynności. 
Oprócz obserwacji spisu z natury znaczących składników majątkowych, biegły musi między innymi ocenić system rachunkowości w jednostce, zbadać wiarygodność poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, przeanalizować zdarzenia po sporządzeniu sprawozdania itp. Badanie musi być ukończone do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, czyli nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a w przypadku sprawozdań sporządzanych na dzień 31.12.2015 r. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.

Więcej: http://www.frr.pl/news/272/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-12#content
Add a comment...

Post has attachment
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015
Krok 11: Podpisanie rocznego sprawozdania finansowego

Jak wynika z zapisów Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Podpisanie sprawozdania finansowego oznacza, że sprawozdanie jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Nie ma obowiązku podpisywania każdej strony sprawozdania finansowego. Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r., więc sprawozdanie podpisuje się po jego sporządzeniu, czyli najpóźniej do dnia 31 marca 2016 r.

Więcej: http://www.frr.pl/news/271/sprawozdanie-finansowe-2015-krok-11#content
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded