Profile cover photo
Profile photo
From Regnskab
6 followers -
Revisor og freelance controller for iværksættere og virksomheder der gerne vil have kvalitetsydelser til fair priser
Revisor og freelance controller for iværksættere og virksomheder der gerne vil have kvalitetsydelser til fair priser

6 followers
About
Posts

RESTSKAT OG OVERSKYDENDE SKAT 2018

Restskat

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er:

1)Såfremt restskatten betales inden den 1. januar 2019, skal der ikke betales renter eller procenttillæg

2)Såfremt restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2019, skal der betales en dag til dag-rente

3)Såfremt restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2019, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår:
Der skal ikke betales dag til dag-rente eller procenttillæg.
Vær opmærksom på, at der kan være forskellige frister for rettidig indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af Skattestyrelsens hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2019 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente med betaling til 2019 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2019 – 1. juli 2019:
Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2019 – 1. juli 2019 skal der betales en dag til dag-rente på 2,2 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 30. januar 2019, skal der betales rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 50.000 kr., beregnes renten således:
50.000 kr. x 2,2 % x 30/365 = 90 kr. Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2019.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2019:
Betales restskatten først efter den 1. juli 2019, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 4,2 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.
Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 20.100 kr. med tillæg af 4,2 % eller i alt 20.944 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2020. Den resterende restskat på 79.900 kr. med tillæg af 4,2 % eller i alt 83.255 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2019. Så det ikke fradragsberettigede procenttillæg udgør her i alt kr. 4.199.

AM-bidrag:
AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat er der ikke et procenttillæg, da godtgørelsesprocenten er beregnet til 0(nul). Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo/medio april 2019.
Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.
Add a comment...

Post has attachment
Forskudsopgørelsen 2019

Skattestyrelsen har åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen for 2019.

De fleste indberetninger til Skattestyrelsen sker i dag automatisk. Men der er stadig fradrag, der skal indberettes manuelt. Befordringsfradrag, håndværkerfradrag og rejsefradrag er blot nogle af de fradrag, man selv skal indberette. Hvor mere præcist de fremgår på forskudsopgørelsen, des større sandsynlighed er der for, at man betaler korrekt skat i løbet af året og dermed slipper for at oparbejde en skattegæld eller låne penge til Skattestyrelsen.

Det er også en god idé at kontrollere forskudsopgørelsen og eventuelt ændre såfremt:
1) Din løn stiger eller falder
2) Du begynder at få pension eller efterløn
3) Du begynder eller stopper med at få SU
4) Du begynder eller stopper med at få kørselsfradrag eller du har skiftet arbejdsgiver, så afstanden mellem hjem og arbejde har ændret sig
5) Du har stiftet, ændret eller indfriet lån, så renteudgifter er blevet større eller mindre
6) Du starter virksomhed og skal have et forventet overskud af virksomhed registreret

For at undgå restskat skal du være opmærksom på:

a) Hvis du har en gennemsnitlig månedsløn på mindre end 30.700 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, er det bedre at sætte din indkomst for lavt end for højt i forskudsopgørelsen. Ellers risikerer du at betale for lidt i skat, fordi du automatisk vil få et større beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, end du har ret til.

b) Er din gennemsnitlige månedsløn over 46.500 kr. før arbejdsmarkedsbidrag, således at du betaler topskat, er det bedre at sætte indkomsten for højt.

c) Er din indkomst mellem 30.700 og 46.500 kr. om måneden, er det ligegyldigt, om din forskudsregistrerede løn står for højt eller lavt.

Ændring af trækprocent:
Nogle vælger at sætte deres trækprocent op for at imødekomme en eventuel restskat. Dette kan kun ske ved, at du beder din arbejdsgiver om at gøre det. Dette kan ikke gøres direkte via forskudsopgørelsen og SKAT kan heller ikke hjælpe dig med det.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
BESKATNING VED SOMMERHUSUDLEJNING

Tjen op til 40.000,- skattefrit om året
Bundfradraget for sommerhusejere har været på 21.900 kr., når man udlejer gennem et bureau. Det forhøjes fra 2018 til hele 40.000 kr., når man udlejer gennem et udlejningsbureau.

Målet er at få flere til at udleje deres sommerhus og på dermed skabe vækst i turismen.

Hvis man udlejer selv, det vil sige uden om udlejningsbureauerne, er bundfradraget fortsat på 11.000 kr.

For sommerhuse, der dels benyttes privat og dels anvendes til udlejning, kan overskuddet ved udlejningen opgøres efter to forskellige metoder. Enten efter den særlige bundfradragsmetode eller efter regnskabsmetoden. Uanset hvilken metode, der anvendes, beskattes overskuddet som kapitalindkomst. Det betyder, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet.

Bundfradragsmedtoden / 40 % reglen:
Efter denne metode skal der ikke føres noget egentligt regnskab for udlejningen, idet overskuddet opgøres som 60 % af den del af lejeindtægterne, som overstiger et bundfradrag. Særskilt betalinger for el, gas, vand, rengøring mv. skal medtages, da det anses som en del af lejeindtægten.

Størrelsen af bundfradraget afhænger af, om ejeren selv forestår udlejningen, eller om denne sker gennem et dansk udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægterne til SKAT.

Står ejeren selv for udlejningen, udgør bundfradraget 11.000 kr. (2018), mens det ved udlejning gennem et bureau udgør 40.000 kr. (2018). I sidstnævnte tilfælde sørger SKAT automatisk for, at overskuddet kommer med på årsopgørelsen. Ved anvendelse af bundfradragsmetoden skal der betales ejendomsværdiskat for hele året.

Hvis udlejningen gennem et bureau suppleres med egen udlejning, og bundfradragsmetoden ønskes anvendt, skal det af SKAT opgjorte overskud tillægges 60 % af de private lejeindtægter.

Den regnskabsmæssige metode:
Efter denne metode opgøres overskuddet som forskellen mellem de faktiske lejeindtægter og de faktiske driftsudgifter. Der skal føres et regnskab for udlejningen. Det kan derfor være en fordel at oprette en bestemt bankkonto til formålet. Regnskabet skal ikke indsendes til SKAT, men skal kunne fremlægges, hvis de beder om at se det.

De faktiske lejeindtægter omfatter også her betaling for el, gas, vand, rengøring mv. De faktiske udgifter omfatter en forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar henholdsvis forbrugsafgifter, ejendomsskat, forsikring, kontingent til grundejer- og evt. antenneforening samt de fulde udgifter til fx annoncering, provision til udlejningsbureau samt revisorbistand.

Den forholdsmæssige andel af forbrugsudgifterne kan enten opgøres via måleraflæsningerne eller efter antallet af uger, hvor huset har været udlejet. Tomgangsperioder anses i denne forbindelse for privat anvendelse.
Udgifter til vedligeholdelse af sommerhuset kan ikke fratrækkes. Til gengæld kan ejendomsværdiskatten nedsættes for det antal uger, hvor huset har været udlejet.

Der er intet til hinder for, at man kan anvende regnskabsmetoden, selvom udlejningen sker gennem et bureau. I så fald skal ejeren selv korrigere overskuddet på årsopgørelsen, da SKAT i deres opgørelse automatisk forudsætter, at bundfradragsmetoden ønskes anvendt.

Det er muligt at skifte fra bundfradragsmetoden til regnskabsmetoden, men ikke den anden vej.
Photo
Add a comment...

Så er jeg ved at være færdig med årets selvangivelser vedrørende indkomståret 2017.

Min erfaring vedrørende dette år med hensyn til "nemme" steder at spare skattekroner er:

1. Befordringsfradrag:
Mange tror at befordringsfradraget automatisk bliver opdatereret og hermed fratrukket på selvangivelsen. Det gør det ofte IKKE. Så et godt råd er at kontrollere om der er fratrukket befordringsfradrag og at det er sket med de rigtige antal km og antal dage mv.

2. Skønnet beløb af SKAT
SKAT anvender i nogle felter på selvangivelsen skønnede beløb fra forskudsopgørelsen vedrørende indkomståret. Det er ofte i felter:

a) Rubrik 37 Udlejning af fritidsboliger mv. I denne uge har jeg ændret en selvangivelse fra skønnet kr. 25.000 til kr. 1.884 i dette felt. Og det er selvom der sker indberetning fra ekstern udlejningsbureau.

b) Rubrik 111 Overskud af virksomhed. Der anvender SKAT ofte skønnet beløb fra forskudsopgørelsen. HUSK at kontrollere rubrik.

3. Ejendomsværdiskat:
Ejendomsværdiskat. Ofte glemmer folk at indberette at deres "forældrelejlighed" eller anden udlejningsejendom har været udlejet i 360 dage eller mindre. Dermed betales der er ejendomsværdiskat. Husk at anføre antal dage i rubrik 207 således ejendomsværdiskatten undgås.

4. Virksomhedsskatteordningen mv.:
Virksomhedsskatteordningen kan oftest med fordel anvendes vedrørende "forældrelejligheder" og øvrige udlejningsejendomme. Selvom der nok skal bruges honorar på en revisor(som dog kan fratrækkes). Ved nye kunder har jeg ofte "fundet" penge ved at vælge virksomhedsordningen fremfor den almindelige beskatningsordning. Valg af virksomhedsordningen skal ske senest i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen for det indkomstår, ordningen ønskes anvendt på. Den selvstændige kan ændre valget senest den 30. juni i det andet år efter udløbet af indkomståret. Senere ændringer af valget kan kun ske efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Dvs. at fristen for indkomståret 2017 er til den 30. juni 2019.

5. Rejsefradrag:
Du kan selv tage fradrag for rejseudgifter, hvis du har været på forretnings-/tjenesterejse, kursus eller lign. af min. 24 timers varighed med overnatning, og udgifterne ikke er dækket af din arbejdsgiver. Du kan maximalt få et fradrag på 26.800 kr. i 2017.

Selvom din arbejdsgiver har dækket dine rejseudgifter efter regning, har du mulighed for at tage et særligt rejsefradrag til dækning af småfornødenheder. Fradraget udgør pr. dag 25% af satsen for kostgodtgørelse (487 kr. i 2017), dvs. 121,75 kr. pr. døgn.
Add a comment...

Post has attachment
Fradrag for tab på lukkede anpartsselskaber

Tab på aktier og anparter i ikke-børsnoterede selskaber kan modregnes i anden indkomst, herunder i lønindkomst.

Såfremt du lukker eksempelvis dit anpartsselskab sker der ingen indberetning til SKAT. Du skal selv huske at selvangive et eventuelt tab. Tab på børsnoterede aktier kun kan modregnes i senere udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier. Men det forholder sig anderledes med tab på ikke-børsnoterede aktier eksempelvis dine anparter i dit lukkede anpartsselskab.

Dit tab på anparterne omregnes til en særlig skatteværdi, som kan modregnes i andre skatter, herunder også i skat af anden indkomst, fx løn. Og er tabet så stort, at skatteværdien ikke kan udnyttes fuldt ud i tabsåret, kan den overskydende del fremføres til modregning i de følgende års skat.

Med virkning for tab, der er realiseret i indkomståret 2015, kan skatteværdien af et sådant nu kun fremføres og udnyttes i et senere år, hvis det er indberettet til SKAT indenfor den almindelige selvangivelsesfrist for tabsåret. Har du glemt at indberette tabet, kan du dog kun gøre skaden god igen, hvis du kan få genoptaget skatteansættelsen for tabsåret. I øjeblikket kan du således få genoptaget dine skatteansættelser for årene 2015, 2016 og 2017.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018

Der er fastsat nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra 1. januar 2018.

Skattefri rejsegodtgørelse:

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse udgør i 2018 følgende:
Kost, pr. døgn: 498,00 kr. (2017 = 487,00 kr.)
Logi, pr. døgn: 214,00 kr. (2017 = 209,00 kr.)
25 %-godtgørelse, pr. døgn: 124,50 kr. (2017 = 121,75 kr.)

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til rejsende medarbejdere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter regning(refunderet deres faktiske udgifter). Beløbet er til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt, kaffe og tyggegummi mv. Der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter.

Udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende beløbsstørrelse som et ligningsmæssigt fradrag.

Kørepenge:

Skatterådet har fastsat satserne for skattefri kørselsgodtgørelse således:
3,54 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2017 = 3,53 kr.)
1,94 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2017 = 1,94 kr.)

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel udgør i 2018 et beløb på 0,53 kr. pr. km.

De nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2018. Godtgørelse for kørsel i december 2017, der udbetales sammen med lønnen for januar 2018, skal afregnes efter satserne for 2017.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
SKATTERÅD VED JULETID - GAVER

Giv gaver til familien skattefrit:

Giv op til 62.900 kr. i 2017 til dine nærmeste.

Gaver til børn og børnebørn på under 62.900 kr. (22.000 kr. til svigerbørn) for 2017 er ikke omfattet af gaveafgift.

Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre kan give en gave op til 125.800 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Det er en betingelse, at gaven reelt ydes fra hver ægtefælles bodel.

Gaver kan også gives til ugift samlever eller søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

Giver du mere?

Giver du mere end 62.900 kr., er gaveafgiften 15 % af beløbet over 62.900 kr.

Læs mere her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=223484...

Giv penge til velgørenhed:

Få fradrag for donationer op til 15.600 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 15.600 kr. i 2017.

Sådan får du fradrag:

Det er den godkendte forening, som skal indberette dit bidrag til SKAT. Du kan altså ikke selv indberette gaver og bidrag på din forskuds- eller årsopgørelse.

Du skal derfor oplyse dit cpr-nr. til foreningen, så får du automatisk fradrag. Det kan du fx gøre på foreningens hjemmeside eller ved at ringe til dem.

Hvis du giver bidrag med MobilePay kan du tilmelde dig ”Donationer” under ”Indstillinger”. Så indberettes dit fradrag automatisk.

Skatteværdien af fradraget udgør ca. 30 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 30 kr. i skat.
Se mere herunder liste over godkendte foreninger her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=223477...
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SKATTERÅD VED JULETID

Udnyt håndværkerfradraget

Reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 18.000 kr. (inkl. moms) i 2017 for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år senest den 31. december 2017. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 36.000 kr.

Fradraget omfatter et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, så som rengøring, børnepasning, havearbejde og lignende. Herudover bliver der mulighed for at få et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

Du kan kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Listen finder du her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

Du kan få fradrag i 2017 for arbejde udført i 2017, hvis det er betalt senest den 28. februar 2018. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter giver ikke fradrag.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via Tast Selv.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SKATTERÅD VED JULETID

Sælg tabsgivende aktier inden du siger farvel til år 2017

Reducer skatten på dine udbytter:
Såfremt du har aktier på det regulerede marked med tab, bør du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen:
Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen. Du bør vente nogle dage, da SKAT ellers kan underkende transaktionen.

Alternativ til at sælge dine aktier:

Overfør til en pensionsordning:
Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnås:

At realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang.

Evt. fradrag for værdien af indskuddet.

Evt. værdistigninger på de overførte aktier beskattes med 15,3 pct.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 53.500 kr.

Photo
Add a comment...

Post has attachment
SKATTERÅD VED JULETID

1. Indbetal restskat - Undgå renter og procenttillæg

Såfremt du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i løbet af 2017, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat således:

a) Betal senest den 31. december 2017 det beløb, du har betalt for lidt i skat (dog senest sidste bankdag i året) og undgå helt at betale renter.

b) Betal senest 1. juli 2018 og betal en dag-til-dag rente på 1,7 pct. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.

C) Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2018, vil SKAT opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 3,7 pct.

Vær opmærksom på at rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2017) til og med 19.600 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2019. Restskat over 19.600 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2018. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

2. Indbetal på pensioner - Optimer dine pensionsindbetalinger og reducer din skat

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

a) Alderspension – Max. indbetaling uden fradragsret 29.600 kr. Se nedenfor.

b) Ratepension – Max. fradrag for 53.500 kr., eksklusive arbejdsmarkedsbidrag

C) Livrente – Fuld fradragsret

FAKTA OM ALDERSPENSION:

Fordele ved en aldersopsparing:

a) den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsudbetalingsalder – og 15 år frem.

b) du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.
dit afkast på investering for frie midler beskattes som minimum med 27 pct..

c) På en alderspension nøjes du med at betale den normale skattesats på pensionsopsparinger, den såkaldte PAL-skat på kun 15,3 pct..

d) du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne.

e) du bliver ikke modregnet i folkepensionen.

Ulemper ved en aldersopsparing:

a) Du kan ikke ændre aldersopsparingen til en ratepension eller en livsvarig pension.

b) Du får ikke fradrag for indbetalingerne.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded