Profile cover photo
Profile photo
fcaspiancom
5 followers -
پیمانکار برق،خانه هوشمند،ساختمان هوشمند،خانه هوشمند کاسپین،فرزانگان کاسپین
پیمانکار برق،خانه هوشمند،ساختمان هوشمند،خانه هوشمند کاسپین،فرزانگان کاسپین

5 followers
About
Posts

Post has attachment
تفاوت سنسورهای دیجیتال و آنالوگ

برای دانستن تفاوت این دو نوع سنسور پیش از هرچیز بهتر است تا با مفاهیم سنسور، آنالوگ و دیجیتال به صورت جداگانه آشنا شویم.

سنسور مبدلی است که کار آن حس کردن مشخصه های محیطی است. این وسیله تغییرات یا اتفاقات را تشخیص داده و خروجی متناظر آن را عموما به صورت سیگنال های الکترونیکی یا اپتیکال فراهم می کند.
سنسورها در زندگی روزمره کاربردهای فراوانی دارند، از صنایع خودروسازی گرفته تا صنایع دریایی و حتی لامپ هایی که با لمس کردن نور آن تنظیم می شود، همه این ها با سنسورها سر و کار دارند.

استفاده از سنسورها به ویژه در صنعت و برای فرایند کنترل مساله ای حیاتی محسوب می شود. سیگنال آنالوگ و دیجیتال دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای آنالوگ است.

http://fcaspian.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF/

#سنسور_دیجیتال #سنسور_آنالوگ #سنسورهای_خانه_هوشمند #تفاوت_سنسورهای_آنالوگ_و_دیجیتال #هوشمندسازی
Add a comment...

Post has attachment
هوشمندسازی وتاثیر آن در مصرف انرژی ساختمان ها

بالــغ بــر ۴۰ درصــد انــرژی در بخــش ســاختمان ها (اعــم از سـاختمان های مسـکونی، تجـاری و اداری) مصــرف مــی شــود. دســته بنــدی ســاختمان های مســکونی بــر اســاس انــرژی مصرفــی ســالانه در هــر متــر مربــع تــا ۱۰۰ کیلــووات ســاعت بســیار خــوب اســت. بیــن ۱۰۰ تــا ۲۰۰ قابــل قبــول اســت. بین ۲۰۰ تــا ۳۰۰ مشــکل دارد و بایــد حــل شــود کــه بــرای آن از راهکارهــای ارزان قیمــت مــی تــوان اســتفاده کــرد. بیــن ۳۰۰ تــا ۴۰۰ مشــکل اساســی دارد و تعمیــرات اساســی نیــاز دارد مثــلا پنجره هــای آن بایــد کامــل عــوض شــود. از ۴۰۰ بـه بـالا اصـلاً قابـل سـکونت نیسـت. از روی قبـض بـرق و گاز مصرفـی مـی تــوان میــزان مصــرف انــرژی خانــه را حســاب کــرد. اعــداد ذکــر شــده مجمـوع انـرژی گاز و بـرق اسـت، کـه البتـه مصـرف انـرژی گاز بسیار بیشـتر از مصــرف انــرژی بــرق اســت. یعنــی مصــرف انــرژی گاز بــه بــرق در ســاختمان ها، معمــولاً نســبت ۴ بـه ۱ اسـت. کـه قابـل توجـه اسـت و مــا مصــرف انــرژی بــرای آب گــرم و پخــت غــذا و … را دســت کــم مــی گیریــم.

در ایــران بــه طــور عمــده ســاختمان های مســکونی در رده ۲۰۰ تــا ۳۰۰ کیلــووات ســاعت در متــر مربــع هســتند نــه اینکــه ســاختمان بــا مصــرف انــرژی ایــده آل ســاخته نشــود، امــا بیشــتر ســاختمان ها در ایـن رده قـرار دارنـد. مـا مـی خواهیـم آن هــا را بــه رده قابــل قبــول ۱۰۰ تــا ۱۵۰ کیلــووات ســاعت در ســال در هـر مترمربـع برسـانیم یعنـی مصـرف انــرژی را ۵۰ درصــد کاهــش دهیــم. ایــن ۵۰ درصــد مقایســه مــا بــا یــک ســاختمان در اقلیــم مشــابه در اروپــا، در مقیــاس کیلــووات ســاعت بـر مترمربـع اسـت. یعنـی مـا بـه طـور متوســط دو برابــر یــک ســاختمان در اروپــا در اقلیــم مشــابه خودمــان انــرژی مصــرف مــی کنیــم. اینکــه چگونــه بــه ایــن کاهــش دســت پیــدا کنیــم، یکــی از راهکارهــا، هوشمندســازی اســت.

http://fcaspian.com/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7/

#هوشمندسازی_ساختمانها #روشنایی_هوشمند #کاهش_هزینه_های_مصرف_انرژی #smart_home #home_automation #هوشمندسازی
Add a comment...

Post has attachment
سیستم روشنایی هوشمند ویژه پروژه های اداری

یکــی از وظایــف مدیــران در ســازمان ها، یافتــن راهــکاری بــرای کاهــش هزینــه هاســت. از جملــه هزینــه هــای جــاری، هزینــه هــای مصــرف انــرژی اســت. راهکارهــای متعــددی بــرای صرفــه جویــی از مصــرف انــرژی در ســازمان هــا و ادارات بیــان شــده اســت. برخــی از ایـن مـوارد، ملاحظاتـی اسـت کـه در حیـن فرآینـد سـاختمان سـازی بایـد مـورد توجـه قـرار گیرنـد. در حالـی کـه برخــی دیگــر از راه حل هــا مــی تواننــد در هــر زمــان بــه وقــوع بپیوندنــد. بررســی و تحلیــل مصــرف بــرق در کشــورهای پیشــرفته دنیــا نــکات جالبــی را بــه مــا نشــان مــی دهــد. در آمــاری کــه ســازمان Star Energy آمریـکا منتشـر کـرده اسـت، بـه طـور میانگیــن ۳۵ درصــد مصــرف انــرژی بــرق در ســاختمان هــای اداری در ایــن کشــور، در بخــش روشــنایی مصــرف میگــردد.

http://fcaspian.com/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF/

#هوشمندسازی_سازمانها #روشنایی_هوشمند #کاهش_هزینه_های_مصرف_انرژی #smart_home #home_automation
Photo
Photo
5/16/17
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
سنسورهای خانه هوشمند

برای رسیدن به امکانات و اهداف خانه هوشمند نیازمند وجود انواع حساسه (سنسور) می باشیم تا با گرفتن اطلاعات از این حساسه ها درک بهتر ی از وضعیت کنونی خانه و یا بنا داشته باشیم و بتوانیم از این اطلاعات به منظور پیش بینی وضعیت آتی استفاده کنیم. در واقع مدیریت یک ساختمان بدون وجود حساسه های مختلف غیر ممکن خواهد بود. در زیر چند نوع از مرسوم ترین سنسورهای مورد استفاده در خانه هوشمند را مورد بررسی قرار می دهیم.


http://fcaspian.com/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/

#سنسورهای_خانه_هوشمند #سنسور_دود #سنسور_حرکتی #هوشمندسازی_ساختمان #سنسور_تشخیص_میزان_شدت_نور #سنسور_نشت_آب #سنسور_تعیین_وضعیت_دروپنجره
Photo
Photo
5/16/17
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
پرده برقی در خانه ی هوشمند

با استفاده از سیستم خانه هوشمند می توان براحتی انواع مدل های پرده برقی، کرکره و سایبان را براحتی و با روش های مختلف کنترل نمود. شما با این سیستم می توانید با بهره گیری از کلیدهای هوشمند و صفحه نمایش لمسی در قالب های دستوری مختلف همچون دستور مستقیم، سناریو و یا حتی با گوشی هوشمند و وب از راه دور نیز آنها را کنترل نمایید. در سیستم هوشمند پرده برقی می تواند در صورت نیاز کاربر بصورت اتوماتیک در زمان های مختلف و یا تحت عواملی همچون تمایز شدت نور داخل و خارج ساختمان و یا شدت گرمای محیط باز و بسته شوند بدون آنکه نیاز به صرف وقت و انرژی خاصی جهت مدیریت وضعیت پرده ها باشد.

در خانه های هوشمند جهت هوشمند سازی نور و پرده ها می بایست از پرده اتوماتیک استفاده نمود.

پرده های برقی قابل استفاده در خانه هوشمند شامل:

– پرده های رول

– پرده های از کنار جمع شو

– پرده های سایه روشن

http://fcaspian.com/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/ #پرده_برقی #هوشمندسازی_ساختمان #کنترل4 #پرده_برقی_قابل_استفاده_درخانه_هوشمند
Add a comment...

Post has attachment
شیر برقی گاز در خانه هوشمند

در خانه هوشمند، قطع گاز در مواقع بروز حادثه، توسط یک شیر برقی صورت می گیرد که این شیر برقی می تواند جریان گاز ورودی را نه تنها به واسطه نشت گاز شهری بلکه به علت حوادثی مانند زلزله، حریق، نشت گاز منواکسیدکربن و … نیز قطع نماید.

در واقع پس از آنکه از طریق سنسورهای متعدد، متوجه بروز اتفاقاتی از قبیل نشت گاز و یا حریق گردد، فرمان قطع گاز را صادر می نماید.

انواع شیرهای برقی گاز مورد استفاده در خانه هوشمند

شیر برقی گیربکسی
شیر برقی سلونوئیدی

http://fcaspian.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/ #شیربرقی_گاز #خانه_هوشمند #شیربرقی_سلونوئیدی #هوشمندسازی_ساختمان
Add a comment...

Post has attachment
سلونوئید ولو Solenoid Valve چیست و چگونه کار می کنند؟شیر برقی هیدرولیک ( Solenoid Valve) شیری است که با اعمال نیرویی الکتریکی عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم هیدرولیک قطع و وصل یا تنظیم می کند، شیر برقی هیدرولیک شامل یک شیر است که به یک مکانیزم بوبین برقی (Solenoid) که توانائی قطع و وصل جریان سیال و یا کنترل آن را دارد، متصل می باشد. این تغییر بر مبنای دستوری است که از سیستم کنترل دریافت می شود انجام می پذیرد.

سیال: به مایعات و گازها سیال می گوییم .

http://fcaspian.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86/
Add a comment...

Post has attachment
5 ایده نورپردازی در خانه هوشمند
نورپــردازی یکــی از مهمتریــن مســایل طراحــی خانــه اســت کــه هــر چنــد زحمــت کمــی دارد امــا تاثیــر زیــادی در فضــای خانــه مــی گــذارد، چــه در جهــت راحتــی و آسـایش صاحب خانـه و چـه بـه خاطـر مهمانانشــان. نــور در صورتــی کــه ماهرانــه بــه کار گرفتــه شــود مــی توانــد طیــف وســیعی از وا کنــش هـای احساسـی را برانگیـزد و کمـک کنـد کـه یـک مهمانـی شـادتر یـا یـک شــام رمانتیــک، صمیمــی تــر برگــزار شــود.

http://fcaspian.com/5-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
Add a comment...

Post has attachment
معرفی انواع ترموستات ها و کاربرد آن در خانه هوشمند

وظیفه ترموستات این است که مجرای آب خروجی بلوکه سیلندر را ببندد و تا آب گرم نشده است، ترموستات اجازه خروج به آب را نمی دهد. هنگامی که درجه حرارت آب موتور به حالت عادی رسید، ترموستات باز نشده و اجازه می دهد که آب در رادیاتور سرد شود. بنابراین هنگامی که بازدهی خوب مورد نیاز باشد، مثلاً در موتورهای با نسبت تراکم خیلی بالا باید حرارت را خوب حذف کرد تا از احتراق خود به خود جلوگیری شود. موتور و دستگاه تنظیم حرارت طوری طرح می شوند که کل آب ضمن گردش از قسمت ترموستات ها از نظر محل نصب، نوع عملکرد، فصل سالی، نوع سنسور، رنج کاری، تعداد مراحل کار و از نظر حرارت به انواع مختلفی تقسیم شود.

http://fcaspian.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/
Add a comment...

Post has attachment
ساختمان هوشمند، ساختمانی است، مجهز به یک زیر ساخت ارتباطی قوی، که می تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آن ها وفق دهد و همچنین به ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامش آنها را افزایش می دهد. با کمک این سیستم کاربر به راحتی می تواند کلیه تجهیزات را از داخل و خارج ساختمان توسط تلفن همراه، تبلت و یا کامپیوتر شخصی مانیتور و کنترل کند.

http://fcaspian.com/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

#ساختمان_هوشمند #هوشمندسازی_ساختمان #smart_home
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded