مقام حیرت

#پرسش از حیرت برمی خیزد و اینکه بزرگان گفته اند: #فلسفه، نتیجه #حیرت است بسیار حرف درستی است کسی که به حیرت نرسد نمی تواند به راه فلسفه وارد شود. 📚📚

ویدئوی کامل را هم اکنون ببینید ⬅️📺 https://goo.gl/HYwpWd
Shared publiclyView activity