برنامه معرفت بیست و هشتم آبان1395

عاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندید / گفت کاخر بوقت جان دادن / خندت از چیست و این خوش استادن / گفت خوبان چو پرده برگیرند / عاشقان پیششان چنین میرند / عشق را رهنمای و ره نبود / در طریقت سر و کُله نبود / عشق و معشوق اختیاری نیست /عشق زانسان که تو شماری نیست

Translate
عاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندید / گفت کاخر بوقت جان دادن / خندت از چیست و این خوش استادن / گفت خوبان چو پرده برگیرند / عاشقان پیششان چنین میرند / عشق را رهنمای و ره نبود / در طریقت سر و کُله نبود / عشق و معشوق اختیاری نیست /عشق زانسان که تو شماری نیست
5
Add a comment...