خرد جاویدان، منطقه ای و نژادی نیست

سهروردی بیش از هر کس دیگری فلسفه یونان را می‌شناخته و بسیاری از آثار او به سبک یونانیان بوده، اما سهروردی به تأمل در آیات شریفه #قرآن می‌پردازد و در پرتو نور آن، راه خود را به سوی #حقیقت می‌گشاید. #سهروردی از نور و ظلمت به عنوان قاعده شرق سخن گفته و آن را میراث حکمای پارس در ایران باستان به شمار آورده است. #حکمت اشراقی به حکم اینکه دانش نور است خرد جاویدان شناخته می‌شود و آنچه #جاویدان است نمی‌تواند به منطقه خاص جغرافیایی و یک #نژاد ویژه بشری اختصاص یابد.

بیشتر بدانید: https://goo.gl/OM6Kqn
Translate
سهروردی بیش از هر کس دیگری فلسفه یونان را می‌شناخته و بسیاری از آثار سهروردی به سبک یونانیان بوده، اما می‌دانسته است که در مقابل یونان یک حکمت برتری هم وجود دارد و آن هم حکمت ایران باستان است. سهروردی میان دو جریان مهم فلسفی در جهان یعنی فلسفه یونان و حکمت ایران باستان پیوندی محکم و جدایی‌ناپذیر می‌بیند، آثار سهروردی تنها کتاب حکمه‌الاشراق نیست، مثل ابن سینا در چندین کتاب حکمت یونان را توضیح داده، اما می‌گوید حکمتی دیگری در عالم وجود دارد که مورد...
7
Add a comment...