دل انسان، #کعبه باطنی و کلیسای درونی و دیرمغان است. آن آتش که هرگز خاموش نمی شود، آتش #عشق و #معرفت است. زبان همیشه از سرشاری دل، سخن می گوید و آنجا که دل از عشق و معرفت خالی باشد، #سخن نیز یاوه خواهد بود

ebrahimi-dinani.com
Photo
Shared publiclyView activity