...
عاشق ات باشم می میرم
یا عاشق ات نباشم؟!
...
عباس معروفی
Photo
Shared publiclyView activity