ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വയുള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഒന്ന് വെച്ച് പാരസെറ്റമോൾ, ശനീടെ അപഹാരം തീർക്കാൻ രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് ഒരു പാൻടോപ്രാസോൾ. പിന്നെ, ധർമദൈവം ശിവനല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ബെനാഡ്രിൽ സിറപ്പ് രണ്ട് മണിക്കൂറിടവിട്ട് ഓരോ ടീസ്പൂൺ. അധികം താമസിയാതെ തിയ്യതി കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഡയാലിസിസും നടത്താം,
നന്നായി വരട്ടെ..
ഈശ്വരവിചാരം ഉണ്ടാകണം.. എല്ലാം ശരിയാവും..
അടുത്ത പേഷ്യന്റ്...

-മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും തൽസമയം!
Shared publiclyView activity