ഒളിവിലായിരുന്ന പിക്കാസോയുടെ ഹെയര്‍ഡ്രെസര്‍ പാരീസിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്നു...http://goo.gl/TmFTFw
Photo
Shared publicly