മുന്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹീന്ദ രാജപക്‌സെയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതി നെല്ലറയാകുന്നു...http://goo.gl/aUGvC7
Photo
Shared publicly