ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തില്‍നിന്നും ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായതിന്റെ സന്തോഷസൂചകമായി 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന്...http://goo.gl/ao0cPs
Photo
Shared publicly