സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ മദ്യനയത്തില്‍ വിവേചനമുണ്ടായെങ്കില്‍ പരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം..http://goo.gl/Bmk1yN
Photo
Shared publicly