Profile cover photo
Profile photo
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
30 followers
30 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
โรงเรียนดาราวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dara.ac.th ในวันเปิดรับสมัครดังกล่าว
Photo

Post has attachment
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง "เลี้ยงลูกสมัยใหม่ รับมือกับศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการห้องเรียนผู้ปกครอง หัวข้อ "เลี้ยงลูกสมัยใหม่ รับมือกับศตวรรษที่ 21" ให้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจพัฒนาการพื้นฐานของบุตรหลาน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม รวมถึง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง โดยมี อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และคณะ เป็นวิทยากร โอกาสนี้ คุณนุชนภางค์ วิธานติรวัฒน์ กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ คุณนิวัฒน์ ศิริสานต์ นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมแมคกิลวารี อาคารโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw/karxbrmcheingptibatikarkhorngkarhxngreiynphupkkhrxngleiyngluksmayhimrabmuxkabstwrrsthi21

Post has attachment
มอบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ยุพิน ชัยราชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ ดร.วีณา หาญใจ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw/mxbkhxmphiwtexr

Post has attachment
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ “หุ่นยนต์เลียนแบบสิ่งมีชีวิต”
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 สหวิทยาเขตดอยสุเทพ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กหญิงศลิษา จิตมณี ม.2/1
2. เด็กหญิงสุชัญญา ศรีกันทอง ม.2/1
3. เด็กหญิงญาณภัทร นครากรกุล ม.2/1

ครูที่ปรึกษา
นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-rangwal-keiyrtiys/nakreiyndirabrangwalheriyythxngchnaleisxandab1nikarkhaengkhanhunyntsphthradabphunthansangkadsanakngankhetphunthikarsuksamathymsuksakhet34shwithyakhetdxysutheph3tulakhm2560

Post has attachment
รางวัลการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต (Way of Life)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต Way of Life” ในงานUNSEEN LANNA เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดังนี้
เด็กหญิงหัทยา นันตี่ยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และเด็กหญิงศศิวิมล มือขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อาจารย์ชณิตรา พรหมวังขวา และอาจารย์จันจิรา คำมูล.

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-rangwal-keiyrtiys/rangwalkarprakwdkheiynreiyngkhwamhawkhxkarnaprachyakhxngsersthkicphxpheiyngpichinichiwitwayoflife

Post has attachment
นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยคว้าเหรียญ ในรายการ Singha Inline Speed Skate Thailand Circuit 2017 สนามที่ 2

นักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ในนามตัวแทนนักกีฬาชมรมกีฬาเอ็กซ์ตรีมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม รายการ Singha Inline Speed Skate Thailand Circuit 2017 สนามที่ 2 โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ ลานจอดรถหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้รับรางวัลดังนี้ ....

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-rangwal-keiyrtiys/nakreiynrongreiyndarawithyalaykhwaheriyyniraykarsinghainlinespeedskatethailandcircuit2017snamthi2

Post has attachment
รูปภาพโรงเรียนดาราวิทยาลัยร่วมเชิญธงชาติในกิจกรรม 100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมร้องเพลงชาติไทย และทำพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นผู้อ่านประวัติธงชาติไทย และศาสนาจารย์กิมราญ จาริเพ็ญ อนุสาศก เป็นผู้อธิษฐาน ณ บริเวณสนามวงกลมโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/rupphaph/rupphaphrongreiyndarawithyalayrwmcheiythngchatinikickrrm100piwanphrarachthanthngchatithiy

Post has attachment

Post has attachment
โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย และ วันครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 8.00-8.30 น. ณ สนามวงกลม โรงเรียนดาราวิทยาลัย โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้น ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ อ่านประวัติธงชาติไทย และอธิฐานเผื่อประเทศชาติ และขอพระพร โดย ศาสนาจารย์กิมราญ จาริเพ็ญ อนุศาศก

https://youtu.be/4eooPWmXHDc

Post has attachment
งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัด พิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี เรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนััก และเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชนที่ได้ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคล และชุมชน อีกทั้ง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ รวมถึง เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการประกอบคุณงามความดี ตลอดจน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักเรียนทั่วไปให้นำไปเป็นตัวอย่าง โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนดีเด่น และ มอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา จาก ดร.เกษกานดา คงทวีเลิศ ให้แก่ นักเรียนระดับต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติ มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณะนักร้องประสานเสียง วง Dara Chorus ร่วมแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง และนำคณะผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ตัวแทนคณะครู นำโดย อาจารย์ไพโรจน์ ล้อสินคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย รักษาการ ประธานฝ่ายประถมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานครั้งนี้ด้วย

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/khawsar/khaw-rangwal-keiyrtiys/nganwanyeawchnhaengchatipracapiphuththsakrach2560
Wait while more posts are being loaded