Dobrodružství na RESCAMP2018
SJEDNOCENÁ ČESKÁ RESISTANCE

<english version below>

TLDR:
Co mají společného narozeninová párty, portál z Kaltenbergu, Surströmming výzva a Ingressové přednášky? Nehádejte dál, byl to RESCAMP2018, největší komunitní, vzdělávací a beergressová Resistance událost v České republice! Úžasný víkend plný zábavy, piva a sdružování byl naprostý úspěch, koukněte na celé foto-album z této super akce!

CELÝ REPORT:
Tento víkend se událo něco úžasného v kempu nedaleko vesničky Drhleny ve Středočeském kraji. Byl to RESCAMP2018, dlouho očekávaná událost pro všechny Šmouly a Šmoulinky České Resistance!

Jeho příběh začíná v loňském září, kdy testovací událost vytvořená na základě Camp Navarro, s kódovým označením RescampBETA, právě končila. Byl to obrovský úspěch a okamžitě jsme věděli, že se z toho stane jedna z největších tradic CZRES…

Dlouhé období plánování, organizování, diskutování a designování uběhlo v mžiku oka a najednou jsme byli tady, přijíždějíc v páteční poledne do našeho milovaného kempu. Ale tentokrát očekávajíc více než 50 úžasných agentů Resistance s kterými se budeme bavit na RESCAMP2018!

Pátek byl hektický; lidi příjižděli, dělali nezbytnou administrativu, přihlašovali se do ubytování. Swag pack zdarma, obsahující nádherný set biokaret, nášivku (díky +Ruth Shepherd), samolepky a ID kartu na Becherovkou sponzorované šnůrce na krk (díky @JensSchaffer), byl rozdáván agentům spolu s předplaceným oblečením. Agent @phanny, výtečný cukrář z Varnsdorfu, přivezl s sebou množství jeho slavných delikates, obrovských větrníků. Nečekaný host, +Furbrette Furbrony, roztomilý cestovní poník, urazil dlouhou cestu až z Nizozemí.

Pití piva, grilování klobás, sýrů a masa, pojídání chlebíčků, vodní dýmka, kytara a mnoho dalšího. Na pořadu dne ale byla ještě jedna věc: obávaná výzva! Plechovka, která přicestovala až daleké Stockholmské 13MR anomálky, Švédská pochoutka, Surströmming! (zkvašený sleď z Batlského moře s velmi specifickou vůní)

Slavnostní otevření plechovky byl opravdu mimořádně voňavý zážitek, jako skuteční labužníci jsme ovšem byli připraveni se vším, co k rituálu patří: tunnbröd, brambory, cibule a zakysaná smetana. Každý kdo se odvážil podstoupit výzvu byl odměněn limitovanou biokartou za svou odvahu! Byl to skutečně unikátní zážitek, který se naštěstí obešel bez nežádoucích nevolností, právě naopak, většina lidí co ochutnala, si to opravdu užila!

Večer by zakončen úvodním proslovem u Wakhán Thánka portálu, který byl vybudován/přivolán jeho tvůrci & přemístěn NIA dříve toho dne, ukázkou jeho schopností a vyprávěním o týmovém dobrodružství ve Schloss Kaltenberg. První z tajemných dead-dropů s velmi cenným obsahem byl nalezen v kempu. Nevázaná párty následovala, noční koupání a speciální přehlídka zahrnuty, která neskončila až do brzkých ranních hodin.

Sobota začala snídaní ve stylu bufetu, po které následovaly Ingressové přednášky... Venkovní program byl také připraven pro ty, kteří neměli zájem o některá z nabízených témat, včetně deskových her, minigolfu, beach-volejbalu anebo absolutně nejpopulárnějšího koupání, opalování a debatování u místního bazénu. Po obědě byly pomoci dronu pořízeny skupinové fotky okolo portálu.

Celý den bylo pořád co dělat až do úplného večera, kdy začala další grilovačka, spolu s narozeninovým přáním a dortem agentce @nosanda. Burgery se již připravovaly, #FindTheKlue dead-drop se objevil a noční orientační chůze skrz les právě začínala.

Cesta, asi 20 minut dlouhá, byla vždy podstoupena dvojicí agentů, s cca 10 minutovým rozestupem mezi páry. Každý agent, který cestu dokončil byl zařazen do slosování o Ingressovou charakter medaili, kterou nakonec vyhrála @mius00. Párty pokračovala až do prvních ranních paprsků.

Nedělení ráno bylo unavené, vystěhování z chatek, balení věcí do aut, pomalu odjíždějící lidé… Další snídaně, rozmontování portálu, poslední poležení u bazénu a poslední přeživší ještě před odjezdem stihli oběd.

Celkově úžasný víkend, se skvělými lidmi a nabitým programem! Jaká to krásná komunita! Těšíme se na všechny staré přátele i na mnoho nových přátel příští rok na RESCAMP2019 #soon

Obrovské díky za jejich práci následujícím lidem:

ORGAnizátorskému týmu RESCAMP2018 za jejich úchvatnou práci a sen, který přivedli k životu,

Přednášejícím za jejich ochotu a nadšení předat své znalosti a zkušenosti komunitě,

Wakhán Thánka PLP týmu za postavení jejich úžasného uměleckého díla v kempu a také za zařízení jeho dočasného přemístění z hradu Kaltenberg (díky +Ingress),

a všem, kteří přijeli a podíleli se na stvoření tohoto úžasného víkendu...

@Ruscha, @HAfinka2, @Anybeat03, @Vesy23, @Suavitatis11, @NetrophysiX, @Barumka, @Papal1, @hukkv, @vesdana, @PhantomESM, @Bollorock, @GreymaneFNC, @Market30, @Tuplacek, @Vihep, @Stimak, @BlueHelianthus, @Nebickova, @cowee, @gaTTlingCZ, @Sinuhetika, @memit, @Waheti, @WitchDC, @Pythagoras, @Kvi7ko, @Mius00, @Nearh, @Cartman45, @JohnyDC, @LenikDC, @ramon83, @Nosanda, @mirotiro, @Brokenhard, @zuzajda, @Faeryen, @Slasid, @GooliverGTO, @MysteryRose, @ell2, @Gom423, @Klepacka, @ofcarinae, @Taurus72PV, @kazbunda, @phanny,@MadMax001, @TajnejHajnej, @ThorTheAsgard, @Stargi, @raduzvee, @Blueberrynka, @Lada, @Raplon …

… také nám scházeli všichni ti, kteří nemohli přijet a doufáme, že to zvládnete příští rok!

#CZRES #CzechResistance #FromCzechResistanceWithLove #RESCAMP2018 #RGNN #MoreThanAGame #RESWUEisAwesome #Ingress #Resistance #FindTheKlue

-

The Adventure of RESCAMP2018
CZECH RESISTANCE UNITED

<czech version above>

TLDR:
What does a birthday party, a Kaltenberg portal, a Surströmming challenge and Ingress themed lectures have in common? Guess no more, it was the RESCAMP2018; the largest community, educational and beergressing Resistance event in the Czech Republic! A wonderful weekend full of fun, beer and socializing was a total success, check the full photo-album of this cool event!

FULL REPORT:
This weekend, something amazing happened in a camping site near the village Drhleny in the Central Bohemia region of the Czech Republic. It was the RESCAMP2018, a long anticipated event for all the Smurfs and Smurfettes of the Czech Resistance!

Its story begins in last year's September, when a testing event based on Camp Navarro, codenamed RescampBETA, was just ending. It was a great success and we immediately knew that it will become one of the greatest traditions of the CZRES…

A long time of planning, organizing, discussing and designing underwent in a blink of an eye and there we were, arriving again on Friday noon to our beloved camping site. But this time, expecting more than 50 awesome Resistance agents to have fun with at RESCAMP2018!

Friday was hectic; people arriving, doing necessary administration and czeching-in to accommodation. A free swag pack, with a cool biocard set, patch (thanks +Ruth Shepherd), stickers and an ID card on Becherovka sponsored lanyard (thanks @JensSchaffer), was given out to agents along with prepaid designed clothing. Agent @phanny, an awesome confectioner from Varnsdorf, brought a number of his famous delicacies, extra large cream puffs, with him and +Furbrette Furbrony, a lovely travelling dashie, came here all the way from the Netherlands.

Drinking beer, grilling sausages, cheese and meat, eating chlebíčky, smoking water pipe, playing on guitar and many more were on the agenda of the afternoon, but there was one more thing; a dreaded challenge! A tin that arrived all the way from the Stockholm 13MR anomaly, a Swedish delicacy, the Surströmming! (a fermented herring from the Baltic sea with a very distinct smell)

The grand opening of the tin was truly an extraordinarily smelly experience, although as true gourmets, the group was ready with everything that belong to the ceremony; tunnbröd, potatoes, onion and sour cream. Everyone who dared to undertake the challenge was awarded with a limited biocard as a sign of bravery! It was truly a unique experience and thankfully no stomach accidents happened during the challenge, all the contrary, most of those who tasted it actually enjoyed it!

The evening was concluded with a welcome speech at the Wakhán Thánka portal, that was built/summoned by its creators & relocated by the NIA earlier that day, exhibition of its capabilities and a storytelling time about team's adventure at Schloss Kaltenberg. First from the series of mysterious dead-drops with highly valuable content also appeared on-site. An all-out party followed, night swimming and a special NSFW show included, that hadn't stopped until the early morning hours.

Saturday started with a buffet-style breakfast after which started the Ingress themed lectures; subject and content of these is classified! An outdoor program was also prepared for those not interested in specific topics, including board games, minigolf, volleyball or the most popular one, swimming pool and sunbathing. After lunch, group photos were made around the portal, using a drone.

There was always something to do all day long up until the evening, when another grilling session started along with the birthday wishes and a cake to agent @nosanda, our swag sherpa! Burgers were in the making, #FindTheKlue dead-drop appeared and the night orientation walk through the forest was just about to start.

A path, about 20 minutes long, was undertaken always by a pair of agents, with ca 10 minutes in between couples. Every agent that finished it was included in a draw for an Ingress character badge with @mius00 winning in the end. The party lasted until the first sunlight

Sunday morning was a tired one, moving out of cabins, filling stuff into cars, people slowly leaving... Another breakfast, dismantling of the portal, last session at the swimming pool and the last survivors having a lunch before heading home.

Overall, an amazing weekend, with awesome people, doing exciting things! What a community! We're looking forward to both the old friends and many new friends next year at the RESCAMP2019 #soon ...

#ExistToResist

Immense thanks for their contributions to the following people:

The ORGAnizational team of RESCAMP2018 for the astonishing work and the dream they brought to life,

the Lecturers for their willingness and enthusiasm to share their knowledge and experience with the community,

the Wakhán Thánka PLP team for bringing building their amazing piece of art in the camp and for arranging its temporary relocation from Kaltenberg castle (thanks +Ingress).

everyone who participated and made this event an amazing weekend...

@Ruscha, @HAfinka2, @Anybeat03, @Vesy23, @Suavitatis11, @NetrophysiX, @Barumka, @Papal1, @hukkv, @vesdana, @PhantomESM, @Bollorock, @GreymaneFNC, @Market30, @Tuplacek, @Vihep, @Stimak, @BlueHelianthus, @Nebickova, @cowee, @gaTTlingCZ, @Sinuhetika, @memit, @Waheti, @WitchDC, @Pythagoras, @Kvi7ko, @Mius00, @Nearh, @Cartman45, @JohnyDC, @LenikDC, @ramon83, @Nosanda, @mirotiro, @Brokenhard, @zuzajda, @Faeryen, @Slasid, @GooliverGTO, @MysteryRose, @ell2, @Gom423, @Klepacka, @ofcarinae, @Taurus72PV, @kazbunda, @phanny,@MadMax001, @TajnejHajnej, @ThorTheAsgard, @Stargi, @raduzvee, @Blueberrynka, @Lada, @Raplon ...

… we also missed all those that couldn't come and hope you'll make it next year!

#CZRES #CzechResistance #FromCzechResistanceWithLove #RESCAMP2018 #RGNN #MoreThanAGame #RESWUEisAwesome #Ingress #Resistance #FindTheKlue

-

Tato událost měla dvojče, sdílející logo a nášivky, které se odehrálo v Kanadě minulý víkend…
This event had a twin, sharing the logo and patches, in Canada last weekend...
https://plus.google.com/+DanyTardif/posts/bXiiGSt3nCs

+Ingress +Resistance Global News Network #RGNN +Blue Blood Company +John Hanke +Anne Beuttenmüller +Lizzy Neubert +Andrew Krug +Hilda Leung +Haerang Dong +Chiplander +Ethan Lepouttre +Viona Senke +Gene C +Christine Jeffery +Lynn Creager
Shared publiclyView activity