IX SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (3)
9-cu sinif coğrafiya fənni III tədris vahidi üzrə onlayn kiçik summativ qiymətləndirmə. TESTƏ BAŞLAMAQ
Shared publiclyView activity