همانند لینک متنی ، موتورهای جستجو به محتوای اطلاعاتی کلی هر صفحه ارجاع داده شده نیز توجه می نمایند .
Translate
همانند لینک متنی ، موتورهای جستجو به محتوای اطلاعاتی کلی هر صفحه ارجاع داده شده نیز توجه می نمایند .
1
Add a comment...