نحوه ارائه خدمات مشاوره سئو از جانب کلیک تولز صرفا بصورت مشاوره ای می باشد که در قالب یک گزارش تخصصی به همراه راه کارهای پیشنهادی عرضه می کردد و شامل انجام پیشنهادات ارائه شده نمی گردد . هزینه انجام ارزیابی اختصاصی سئو و ارائه گزارش برای هر وب سایت درخواستی دویست و پنجاه هزار تومان می باشد .
1
Add a comment...