Shared publicly  - 
 
ทุกคนมีเส้นทางของชีวิต แต่เราลืมอะไรไปบ้าง บนเส้นทางไปสู่จุดหมาย
โมษณาที่ทำให้ซึ้งจนน้ำตาซึม
Translate
1
Add a comment...