Profile cover photo
Profile photo
Chacrit Sitdhiwej
54 followers -
I care about the sustainable future of our younger generations!
I care about the sustainable future of our younger generations!

54 followers
About
Chacrit's interests
View all
Chacrit's posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Check out this video on YouTube:

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ หรือกว่าสามปีมาแล้ว น้ำมันดิบจำนวนมหาศาลได้รั่วไหลจากแท่นเจาะน้ำมันดีพวอเตอร์ ฮอไรซัน ของบริษัทบีพี จำกัด (มหาชน) ในอ่าวเม็กซิโก ผมจึงได้รับเชิญให้ตีพิมพ์บทความ เรื่อง มาตรการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจของราชอาณาจักรไทย ในหนังสือ “รพี ๕๓” เพื่อสะท้อนมาตรการทางกฎหมายของไทย หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นในทะเลไทย

จากการศึกษาครั้งนั้น (พ.ศ. ๒๕๕๓) ผมค้นพบว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศไทยในการบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไทย ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ แผนการบรรเทาเหตุการณ์และการควบคุมการบรรเทาเหตุการณ์ ไว้พร้อมแล้ว แต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด ผมค้นพบว่า “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” มิได้กำหนดกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้โดยตรง คงมีเพียงกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน อัคคีภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย การคมนาคมและขนส่ง และคลื่นสึนามิ เท่านั้น ที่พอจะนำมาใช้บรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลได้

เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นมิได้รับการออกแบบไว้สำหรับบรรเทาเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลโดยตรง ผมจึงได้แสดงความกังวลไว้ในบทความนั้นว่า กระบวนการดังกล่าวมาข้างต้นไม่สามารถช่วยให้ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์สามารถควบคุมหรือบรรเทาเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผมจึงได้แนะนำไว้ในบทความนั้นด้วยว่า ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และคณะรัฐมนตรี สมควรอย่างยิ่งที่จักพิจารณาเพิ่มเติมกระบวนการป้องกันและบรรเทาภัยจากเหตุการณ์ปิโตรเลียมรั่วไหลในทะเลไว้ใน “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗” หรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ฉบับต่อ ๆ ไป ก่อนที่จะสายเกินไป

เหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในอ่าวไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คงชัดเจนแล้วว่า “สายเกินไป” หรือไม่!
Wait while more posts are being loaded