របៀប​ភ្ជាប់​កុំព្យូទ័រ​ពីរ​អោយ​ស្គាល់​គ្នា ងាយ​ស្រួល​ផ្ទេរ​ឯកសារ តាម​រយៈ​ខ្សែ LAN Cable
Shared publiclyView activity