Profile cover photo
Profile photo
Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira
407 followers -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

407 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
การดำเนินงานการจัดการความรู้
การดำเนินงานการจัดการความรู้  กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ภาพกิจกรรม
Add a comment...

Post has attachment
คู๋มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดคู๋มือการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560
Add a comment...

Post has attachment
แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา 2560
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับการตีพิมพ์ ” 1. การเตรียมความพร้อมของผู้วิจัยในการเขียนบทความวิจัย                    1) จะต้องวางแผนเตรียมการเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วางแผนที่ ...
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
กำหนดการพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 115
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded