آیا آماده اید از روی نیمکت بلند شوید؟

همه ی ما فکرهایی داریم، فکرهای بزرگ و دلیل های بیشمار برای انجام ندادن آنها.ساده تر است به جای آنکه در مورد فکر بزرگمان بیندیشیم، کاری انجام دهیم تا این فکر را عملی کنیم.

به اطرافتان نگاه کنید، موفق ترین آدم ها چگونه شروع کرده اند؟ خوب بنگرید، آنان با درک لحظه ای از آگاهی کارشان را شروع و آنرا دنبال کرده اند.

آگاهی نقطه چرخاندن کلید است و انگیزه، عامل شتاب دهنده آن. این تمام داستان است.

کتاب ( فکر بزرگ ) برای کسانی است که از شهامت و انرژی لازم برخورداند تا رویاهایشان را تحقق بخشند.

رویاپردازی یک واقعیت تازه است و فکر بزرگ، نهایت نمایش واقعیت است.

خوب فکر کنید و آگاهانه پاسخ دهید، آیا آماده اید؟ پس بگذارید این اتفاق بیفتد!
Shared publicly