اگر به صورتِ کاملاً تصادفی یکی از پاسخ‌های زیر را انتخاب کنید، احتمالِ این‌که پاسخِ درست را انتخاب کرده باشید چقدر است؟

برای حلِ این مسأله ده دقیقه فرصت دارید.

پاسخ در:

 https://bamdadianswers.wordpress.com/2015/06/30/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%90-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%90-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%90-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA/
Shared publiclyView activity