دولت اوباما: گروگان‌گیری سرباز اسرائیلی توسط شبه‌نظامیان فلسطینی عملی وحشیانه بود.
رانیا: آقای اوباما اجازه بدین بهتون بفهمونیم چه کاری وحشیانه است.

به نظرم کاری که با اوباما می‌کنه این خانم وحشیانه است. چیزی باقی نموند ازش!
Shared publiclyView activity