راه اندازی بخش آموزش تلفظ زبان روسی و اضافه شدن درس:
- الفبای زبان روسی
راه اندازی بخش آموزش گرامر زبان روسی و اضافه شدن درسهای:
- جنسیت در زبان روسی
- اسامی مذکر
-اسامی مونث
-اسامی خنثی
-اسامی با جنسیت مشترک

#آموزش_زبان_روسی
#بیاموز
Shared publiclyView activity