اضافه شدن 5 درس جدید به بخش آموز زبان روسی برای نوآموزان شامل:
- ضمایر شخصی
- صرف افعال نوع 1
- صرف افعال نوع 2
- سوالی و منفی کردن جملات
- روسی در کافه

#آموزش_زبان_روسی

b-amooz.com/آموزش-زبان-روسی/برای-نوآموزان/
Shared publiclyView activity