சாதிக்கு பிறந்தவர்கள்
எனபதை மறந்து
சாதிக்க பிறந்தவர்கள் என்று எப்போது
உணரப்படபடுகிறார்களோ
அன்று சமூகம் உருப்படும்
Shared publicly