അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌ പിരിച്ചു വിട്ട്‌ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിയമിക്കുന്നത്‌ ഉചിതം തന്നെ.
എങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ശ്രീ ശ്രീ ഇടവേള ബാബു ചേട്ടനെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത്‌ തന്നെ നില നിർത്തണം. മലയാള സിനിമയ്കു നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക്‌ ചെറിയ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം മാത്രമാകും അതെങ്കിലും.

ഇടവേള ബാബു ചേട്ടനെ പുറത്താക്കിയാൽ ഭരണം വരെ സ്തംഭിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വാഷിംഗ്ടൺ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രൊക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണു ഇടവേള ബാബു ഫാൻസ്‌ ആസ്‌ ഓസി യേഷൻ എന്ന കൂറ്റൻ സംഘടന.
ഞാനും വിനയാന്വിതനായ ഒരു ഇടവേള ബാബു ഫാൻ ആണു.
Shared publiclyView activity