Profile

Cover photo
Apis Europe
Worked at Apis Europe
Lives in София
132 followers|50,370 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 5 от 17.01.2017):

В брой 5 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Изискването е на Закона за електронното управление. Наредбата адресира проблеми, свързани с идентифицирането на рискове при наличните информационни системи и регистри, така че те да могат да посрещнат предизвикателства от гледна точка на натоварване, информационна сигурност и защита на личните данни. Документът урежда спецификите на националното хранилище за отворен изходен код на всички системи, разработени по проекти, без значение от източника на тяхното финансиране. За да се подпомогнат администрациите при възлагане на обществени поръчки, е създаден и шаблон за технически спецификации на проекти за е-управление, който обхваща всички общи изисквания към системи – за сигурност, за интеграция, за ползваемост, за процес на разработка. Целта на наредбата е да позволи максимално кратък и удобен процес по заявяване на електронни услуги, заплащането на съответните такси и получаване на резултата от тяхното изпълнение. Наредбата възлага на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да приеме и публикува препоръки и насоки по редица въпроси, които към момента са неясни или спорни при реализиране на проекти.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Безплатна добавка на АПИС улеснява потребителите

Без съмнение новият софтуерен инструмент на АПИС, Link Detector, ще бъде от полза в работата не само на юристи, а на всички, на които се налага да ползват нормативни документи и правни актове, ще направи пресяването на голям обем информация значително по-лесно и бързо.

Може да свалите напълно безплатно Link Detector от http://apis.bg/bg/link-detector.html. Също така може да вземете няколко дневен безплатен достъп до продуктите на АПИС, ако се обадите на:
02/988 35 41
02/980 48 27

Вече 28 години стремежът непрекъснато да развива и да предлага на своите клиенти правно-информационни услуги и софтуерни решения, които отговарят на съвременните високи изисквания и улесняват тяхната работа, движи АПИС напред и определя лидерското ни място сред производителите и доставчиците на информационни технологии на българския пазар.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 3 от 10.01.2017):

В днешния 3 брой на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Заповед № РД-05-1113 на НСИ от 21.12.2016 г. и № ЗЦУ-1611 на НАП от 22.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица. Следните групи юридически и физически лица следва да подадат годишен отчет за дейността, а тези, които подлежат на консолидиране – и консолидиран годишен отчет:
1. нефинансови предприятия, несъставящи баланс – еднолични търговци;
2. нефинансови предприятия, съставящи баланс;
3. предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
4. предприятия с нестопанска цел – сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.;
5. застрахователи;
6. инвестиционни предприятия – инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7. пенсионноосигурителни дружества;
8. пенсионни фондове;
9. бюджетни предприятия;
10. банки;
11. икономически неактивни предприятия.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 1 от 03.01.2017):

В първия за годината брой е обнародвана нова Наредба № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, в която са определени минималните изисквания за физическа сигурност на строежите при проектирането и изграждането им; класификатора на строежите по клас на физическа сигурност; техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите. Основните елементи за физическа защита на строежите, с които се осигурява изпълнението на минималните изисквания за физическа сигурност на строежите в съответствие с основните изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, са синхронизирани с европейските стандарти: физически бариери; охранително осветление; компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп; алармени системи за сигурност; служебни помещения и оборудване.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
#Полезно от ДВ (бр 102 от 23.12.2016):

В брой 102 на „Държавен вестник“ е обнародвана нова Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, като новите размери са съобразени с действителните разходи на администрацията по издаването на съответните документи. В новата тарифа има увеличение на някои от таксите и намаляване на други, които надвишават преките разходи, свързани с дейностите по тях. Например разглеждането на заявление за регистрация на туроператорска и на туроператорска агентска дейност ще се таксува по 500 лв. Досега разглеждането на заявление за туроператор се таксуваше с 1000 лв., а за турагент - с 500 лв. Вписване в Регистъра на туроператорите занапред ще струва 3500 лв., а не 4000 лв, както е в досегашния нормативен акт. Турагентите ще плащат 1800 лв., с 200 лв. по-малко, отколкото досега. Собствениците на места за настаняване клас А ще плащат на администрацията от 500 лв. до 5000 лв. в зависимост от броя на стаите, а за клас Б – от 200 лв. до 4000 лв. За категоризиране на заведения за хранене и развлечения сумите са от 150 лв. до 2000 лв. според броя на местата за сядане.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 5 от 17.01.2017):

Изменения има в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, като целта им е привеждане в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. От 1 юли 2017 г. се въвежда нова електронна услуга - „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”. С подаването на електронно заявление за лицата ще отпадне необходимостта да посещават териториални поделения на НОИ, където да представят акт за прекратяване на правоотношението. От нормативното основание за прекратяване на правоотношението, посочено в акта, зависи както размерът, така и периодът на паричното обезщетение за безработица. Въвежда се код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1, като се създава възможност за получаване на тази информация от осигурителя за всички лица, подлежащи на осигуряване за този риск, и които биха се възползвали от правото си на обезщетение. Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. 24 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя НОИ няма да подава данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дни в осигуряване за лицата, на които са изплатени обезщетения от фонд “ГВРС“.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 4 от 13.01.2017):

Министерският съвет одобри Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. С новата наредба се постига еднозначно тълкуване на наименованията, състава и характеристиките на казеините и казеинатите, както и техните смеси, предназначени за консумация от човека. С ясно разписаните изисквания при тяхното етикетиране ще се гарантира свободното придвижване на продуктите от една част на Съюза към друга по същия начин, по който това става в границите на отделните държави, в съответствие с чл. 114 от Договора за функциониране на Европейския съюз, който предвижда приемането на мерки за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 4 от 13.01.2017):

Публикувана е и нова Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. С наредбата се определят и класификаторът за начина на трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване и предназначение на недвижимите имоти. Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват по райони за цялата територия на Република България, определена от държавните й граници. Обхватът на всеки район се определя със заповедта за откриване на производство за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 2 от 06.01.2017):

В брой 2 на “Държавен вестник” за 2017 г. е обнародвана Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
С новата наредба се въвеждат изискванията на европейски директиви, които определят условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, като се осигурява по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС.
Условията на труд, които следва да бъдат осигурени на командированите или изпратени работници и служители от България в друга държава-членка на ЕС, в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в Швейцария не могат да бъдат по-неблагоприятни от условията, установени в приемащата държава. Регламентират се и правилата за командироване или изпращане на служители от тези страни в България.
Наредбата няма да се прилага спрямо предприятия от търговския флот по отношение на морските лица.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 1 от 03.01.2017):

Публикувана е и нова Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването. В случай на нарушение на сигурността на личните данни по смисъла на § 1, т. 34а от допълнителните разпоредби на ЗЕС, което може да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на абонат или на друго физическо лице, предприятието, при което е настъпило нарушението на сигурността, уведомява своевременно съответното лице за нарушението, но не по-късно от три дни от установяването му. Предприятието обаче не уведомява абоната или друго физическо лице, в случай че Комисията за защита на личните данни е приела, че предприятието е предприело предхождащи подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни – обект на нарушението.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Apis Europe

Shared publicly  - 
 
Полезно от ДВ (бр 102 от 23.12.2016):

В неофициалния раздел са публикувани много нови образци на заповеди, като например: „Справка за окончателния размер на осигурителния доход“, образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга и т.н.
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
The Power of Information
Introduction

We are leaders in the legal information systems market in Bulgaria. With flexible structure and inovative ideas, we are providing  the latest legal, administrative, business and economic information to over 70,000 end-users, including lawyers, ministries, central agencies, local administrations and courts. 

Yet, we are not limited just to the Bulgarian laws and regulations. We go a step beyond by offering  in our portfolio products connected to the European legal practices. We are always working towards providing the best possible experience to our customers. Therefore, our team is set on  continuously improving the existing products  and creating new ones to meet  our customers' latest demands.

Bragging rights
Certificate ISO 9001:2008 by Dekra Certification GMBH
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
София
Contact Information
Home
Phone
(+359 2) 923 98 00, 923 98 10, 923 98 70, 988 35 41
Email
Address
ул. "Граф Игнатиев" 7А, София 1000, България
Work
Phone
(+359 2) 923 98 00, 923 98 10, 923 98 70, 988 35 41
Email
Address
ул. "Граф Игнатиев" 7А, София 1000, България
Work
Occupation
Software developer
Skills
We have rich experience in the following fields: International law, European Law, Management and more...
Employment
  • Apis Europe
Basic Information
Gender
Decline to State