സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന കൂതറ ട്രോൾ പോസ്റ്റുകളും മുറുമുറുപ്പുകളും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് പ്ലസിലെ സംഘികൾക്ക് അലൻസിയറുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം വല്ലാണ്ടങ്ങ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് :)
Shared publiclyView activity