'അമ്മ' മോനെ പുറത്താക്കി.

പുറത്താക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, പതിവ് പ്രകാരം വിലക്ക് അല്ലെ വേണ്ടത്.. തുമ്മിയാൽ വിലക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ സിനിമാ സംഘടനകളുടെയും പതിവ്.
Shared publiclyView activity